Ktl-icon-tai-lieu

Socket full

Được đăng lên bởi Chiêm Hv
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẬP TRÌNHTrầnMẠNG
Mạnh Khang
khangtm@cb.ntu.edu.vn

Chương VI. TCP
Socket

Nội dung
6.1

Giới thiệu về socket

6.2

Socket cho Client

6.3

Socket Exceptions

6.4

Socket Addresses

6.5

Socket cho Server

6.6

Concurrent server

6.1. Cơ bản về socket (1)
● Là một khái niệm trừu tượng của lập trình, cung cấp
một điểm đầu cuối (endpoint) truyền thông
○ Tương đương với một giao diện (phần cứng) mạng máy
tính: cho phép một ứng dụng mạng “cắm vào” mạng.
○ Là một giao diện lập trình mạng: được sử dụng để truyền
thông liên tiến trình qua mạng (được sử dụng bởi một tiến
trình để giao tiếp với một hệ thống từ xa qua một giao thức
vận chuyển; cần một địa chỉ IP và một số hiệu cổng)
○ Được giới thiệu lần đầu ở HĐH Berkeley UNIX (một mở
rộng của sự trừu tượng hóa của các khái niệm vào/ra tệp
tin)
○ Hiện nay được hỗ trợ phổ biến ở hầu hết các HĐH hiện đại
cho việc truyền thông liên hệ thống

Socket
browser

Socket gắn với(138.37.94.248,
80)
Port
80
Web
browser

server
138.37.94.2
48
Proce
ss
IP
host

Sock
Por
et
t

Cơ bản về socket (2)
● Socket được sử dụng rộng rãi trong mô hình
client/server; cung cấp hai loại dịch vụ chính:
○ Hướng kết nối (dựa trên giao thức TCP)
○ Phi kết nối (dựa trên giao thức)
○ Cả hai loại dịch vụ trên đều hỗ trợ hai chế độ:
■ Iterative (synchronous)
■ Concurrent (asynchronous)

TCP: giao thức hướng kết nối
● Thiết lập kết nối ảo giữa hai tiến trình
Host

Host
IP

Process
TCP
IP

IP
IP

IP

virtual connection

Process
TCP
IP

IP
IP

● Cung cấp một dòng (stream) trừu tượng giữa
các socket nguồn và đích
Sender

Receiver

stream

Các hoạt động chính của socket
● 7 hoạt động cơ bản của socket
○ Kết nối đến máy tính ở xa
○ Gửi dữ liệu
○ Nhận dữ liệu
○ Đóng kết nối
○ Liên kết (bind) với một cổng (port)
○ Lắng nghe dữ liệu đến
○ Chấp nhận kết nối từ máy tính ở xa trên một cổng đã liên
kết

● Trong Java, lớp java.net.Socket (được dùng cho
client/server) có các phương thức tương ứng 4 hoạt
động đầu.
● Lớp java.net.ServerSocket (chỉ được dùng cho
server) có các phương thức cài đặt cho 3 hoạt động
cuối

6.2. Socket cho client
● (1) Chương trình tạo một socket bằng một
phương thức khởi tạo
● (2) Socket cố gắng liên kết với một host ở xa
● (3) Mỗi khi liên kết được thiết lập, các host cục
bộ và ở xa nhận các luồng vào và luồng ra từ
socket; sử dụng các luồng này để gửi dữ liệu
cho nhau.
● (4) Khi việc truyền dữ liệu hoàn thành, một hoặc
cả hai phía ngắt liên kết

java.net.Socket
● Là lớp cơ bản thể hiện các hoạt động dựa trên
giao thức TCP phía cl...
Trần Mạnh Khang
khangtm@cb.ntu.edu.vn
LẬP TRÌNH MẠNG
Chương VI. TCP
Socket
Socket full - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Socket full - Người đăng: Chiêm Hv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Socket full 9 10 871