Ktl-icon-tai-lieu

SolidWorks 2001

Được đăng lên bởi thanh-nguyen-ngo
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
1
Ch¬ng 1
KiÕn thøc c¬ së vÒ SolidWork
Trong ch¬ng nµy sÏ giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ SolidWork, c¸ch
t¹o mét b¶n ph¸c th¶o ®èi tîng 2D, lµm quen víi dao diÖn cña SolidWorks,
c¸c thanh c«ng cô vµ tÝnh n¨ng cña nã. Gióp ngêi ®äc dÔ dµng h¬n khi t×m
hiÓu c¸c ch¬ng tiÕp theo.
1.1.B¾t ®Çu víi SolidWork (më mét b¶n vÏ míi)
mµn h×nh khëi ®éng SolidWork cã d¹ng nh h×nh 1.1.
§Ó b¾t ®Çu víi mét b¶n thiÕt kÕ b¹n cã thÓ më mét b¶n vÏ míi b»ng c¸ch
nhÊn tæ hîp phÝm Ctrl+N
hay vµo thanh c«ng cô File\New hoÆc tõ thanh
c«ng cô chän biÓu tîng . Khi ®ã menu New SolidWorks Document sÏ hiÖn
ra nh h×nh 1.2 cho phÐp b¹n cã thÓ lùa chän:
{ Part: ®Ó thiÕt kÕ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt d¹ng 3D, c¸c file nµy cã phÇn më réng
*.sldprt.
| Assembly: Sau khi ®· cã c¸c b¶n vÏ chi tiÕt b¹n cã thÓ chon Assembly ®Ó l¾p
ghÐp c¸c chi tiÕt thµnh côm chi tiÕt hay thµnh mét c¬ cÊu hay m¸y hoµn chØnh
c¸c file nµy cã phÇn më réng *.sldasm.
} Drawing: Khi ®· cã b¶n vÏ chi tiÕt hoÆc b¶n vÏ l¾p thi ta chän Drawing ®Ó
biÓu diÔn c¸c h×nh chiÕu, mÆt c¾t tõ c¸c b¶n vÏ chi tiÕt hay b¶n vÏ l¾p ®· cã ë
trªn c¸c file nµy cã phÇn më réng *.slddrw.
H×nh 1.1
H×nh 1.2
SolidWorks 2001 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SolidWorks 2001 - Người đăng: thanh-nguyen-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
SolidWorks 2001 9 10 894