Ktl-icon-tai-lieu

SolidWorks 2005

Được đăng lên bởi cutaiphanidol
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Prepared by Vu Thang Long – Mechatronics Department – Nha Trang University
Chương 1

CHUẨN BỊ BẢN VẼ
1.1 Giới thiệu

Vùng đồ họa

Vùng
quản lý

Mô hình được vẽ

Hình 1.1:Cửa sổ giao diện chính
SolidWorks (SW) là phần mềm đồ họa bao gồm những công cụ cho phép tạo và
chỉnh sửa mô hình một cách hiệu quả với nhiều cách thức khác nhau. Các vật thể được thể
hiện một cách sinh động, trực quan như một mô hình vật lý thực sự.
Cửa sổ giao diện chính của SW chia làm hai vùng chính: Vùng quản lý và vùng đồ
họa. Vùng quản lý bao gồm:
- FeatureManager Design Tree (FMD): Liệt kê những cấu trúc của bản vẽ chi tiết (Part),
bản vẽ lắp (Assembly) và bản vẽ kỹ thuật (Drawing).
- PropertyManager: Hiển thị những thông tin liên quan như góc lượn, mối liên hệ hình học
của các bộ phận trong bản vẽ lắp …
- ConfigurationManager: Giúp người sử dụng tạo ra, lựa chọn và hiển thị hình dạng những
chi tiết đơn hoặc tập hợp những chi tiết trong bản vẽ lắp.
Vùng đồ họa là vùng để vẽ, chỉnh sửa và hiển thị bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp hoặc bản
vẽ kỹ thuật.

Trang

1

Prepared by Vu Thang Long – Mechatronics Department – Nha Trang University
1.2 Tạo mới một bản vẽ
Để tạo mới một bản vẽ, bạn click
(nhắp trái chuột) vào menu File → New
hoặc nhấn tổ hợp phím Ctr + N hoặc click
vào biểu tượng New
trên Standard
Toolbar (thanh công cụ chuẩn). Khi ấy
trên màn hình xuất hiện cửa sổ như hình
1.2

Hình 1.2:Cửa sổ lựa chọn loại bản vẽ mới

Cửa sổ này cho phép bạn lựa chọn 3 loại bản vẽ:
-

Bản vẽ chi tiết (Part).

-

Bản vẽ lắp (Assembly): Bản vẽ này được tạo ra bằng cách liên kết, lắp ghép các chi
tiết riêng lẻ để tạo thành một vật thể hoàn chỉnh. Do đó bất cứ sự thay đổi nào trên
bản vẽ chi tiết đều ảnh hưởng đến bản vẽ lắp.

-

Bản vẽ kỹ thuật (Drawing): Bản vẽ này được sử dụng rộng rãi trong thiết kế kỹ
thuật, với các hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh, kích thước … và các mặt
cắt tương ứng.
Sau khi chọn loại bản vẽ, bạn click vào OK để vào môi trường vẽ như hình 1.1

1.3 Mở một bản vẽ có sẵn
Để mở một bản vẽ sẵn có trong máy, bạn click vào menu File → Open hoặc nhấn tổ
hợp phím Ctr + O hoặc click vào biểu tượng Open

trên Standard Toolbar. Khi ấy trên

màn hình xuất hiện cửa sổ như hình 1.3 cho phép tìm đến bản vẽ cần mở. Sau khi tìm đúng
bản vẽ đó, bạn click Open để hiển
thị nó ra màn hình.
1.4 Chọn đơn vị
Để lựa chọn đơn vị cho bản
vẽ, bạn click vào menu Tools →
Options hoặc click vào biểu tượng
Options

trên Standard Toolbar.

Khi ấy trên màn hình xuất hiện cửa
sổ như hình 1.4. Trên cửa sổ ...
Prepared by Vu Thang Long – Mechatronics Department – Nha Trang University
Chương 1
CHUN B BN V
1.1 Gii thiu
Hình 1.1:Ca s giao din chính
Vùng
qun lý
Mô hình được v
Vùng đồ ha
SolidWorks (SW) là phn mm đồ ha bao gm nhng công c cho phép to và
chnh sa mô hình mt cách hiu qu vi nhiu cách thc khác nhau. Các vt th được th
hin mt cách sinh động, trc quan như mt mô hình vt lý thc s.
Ca s giao din chính ca SW chia làm hai vùng chính: Vùng qun lý và vùng đồ
ha. Vùng qun lý bao gm:
- FeatureManager Design Tree (FMD): Lit kê nhng c
u trúc ca bn v chi tiết (Part),
bn v lp (Assembly) và bn v k thut (Drawing).
- PropertyManager: Hin th nhng thông tin liên quan như góc lượn, mi liên h hình hc
ca các b phn trong bn v lp …
- ConfigurationManager: Giúp người s dng to ra, la chn và hin th hình dng nhng
chi tiết đơn hoc tp hp nhng chi tiết trong bn v lp.
Vùng đồ ha là vùng để v, chnh sa và hin th bn v chi tiết, bn v lp hoc bn
v k thut.
Trang
1
SolidWorks 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SolidWorks 2005 - Người đăng: cutaiphanidol
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
SolidWorks 2005 9 10 372