Ktl-icon-tai-lieu

Solution to Calculus on Manifolds

Được đăng lên bởi quynh-nhu246-gmail-com
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Calculus on Manifolds
A Solution Manual for Spivak (1965)

Jianfei Shen
School of Economics, The University of New South Wales

Sydney, Australia

2010

Contents

1

Functions on Euclidean Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Norm and Inner Product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Subsets of Euclidean Space . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Functions and Continuity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
6
9

2

Differentiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Basic Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Basic Theorems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Partial Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Inverse Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Implicit Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13
13
18
26
34
38
40

3

Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Basic Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Measure Zero and Content Zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Fubini’s Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
45
51
51

4

Integration on Chains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
4.1 Algebraic Preliminaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

iii

1
FUNCTIONS ON EUCLIDEAN SPACE

1.1 Norm and Inner Product
I Exercise 1 (1-1 ). Prove that kx...
Calculus on Manifolds
A Solution Manual for Spivak (1965)
Jianfei Shen
School of Economics, The University of New South Wales
Sydney, Australia 2010
Solution to Calculus on Manifolds - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Solution to Calculus on Manifolds - Người đăng: quynh-nhu246-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Solution to Calculus on Manifolds 9 10 99