Ktl-icon-tai-lieu

SQL 2008

Được đăng lên bởi Linh Nguyen UTEHY
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1
Giới thiệu
SQL Server 2008

Mục tiêu









Mô tả các tính năng của SQL Server 2008
Các thành phần của SQL Server
Kiến trúc ứng dụng 2 tầng, 3 tầng và n tầng
Liệt kê các cơ sở dữ liệu hệ thống
Giải thích việc sử dụng cấu trúc file cơ sở dữ
liệu của SQL server
Giải thích kiến trúc vật lý của cơ sở dữ liệu
Giải thích kiến trúc của động cơ cơ sở dữ liệu
quan hệ

RDBMS and Data Management/ Session 3/2 of 30

Giới thiệu SQL Server 2008


SQL Server 2008 là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ hiện
nay cho các ứng dụng dữ liệu của doanh nghiệp

Các tính năng cơ bản

Các tính năng nâng cao

SQL Server 2008
RDBMS and Data Management/ Session 3/3 of 30

Giới thiệu SQL Server 2008


SQL Server 2008 hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu dưới đây:


Tạo ra bởi SQL Server để lưu trữ thông tin
về SQL Server



Để quản lý cơ sở dữ liệu người dùng



Do người dùng tạo ta



Lưu trữ dữ liệu người dùng



SQL Server phân phối kèm theo một số cơ
sở dữ liệu mẫu



AdventureWorks là cơ sở dữ liệu mẫu mới
được giới thiệu trong SQL Server 2008.

Cơ sở dữ liệu hệ thống

Cơ sở dữ liệu người dùng

Cơ sở dữ liệu mẫu

RDBMS and Data Management/ Session 3/4 of 30

Giới thiệu SQL Server 2008
•

SQL Server 2008 hỗ trợ một số tính năng sau:

Các tính năng cơ
bản



Dễ cài đặt



Tích hợp với Internet



Khả cỡ và khả dụng



Kiến trúc mô hình Client/Server



Tương thích hệ điều hành



Nhà kho dữ liệu



Tương thích chuẩn ANSI, SQL-92



Nhân bản dữ liệu



Tìm kiếm Full-Text



Sách trực tuyến

RDBMS and Data Management/ Session 3/5 of 30

Giới thiệu SQL Server 2008
•

SQL Server 2008 hỗ trợ một số tính năng sau:

Tính năng nâng
cao



Dịch vụ thông báo



Dịch vụ báo cáo



Dịch vụ môi giới



Cải tiến của Database Engine

Dịch vụ thông báo là một nền tảng cho phép phát triển ứng dụng gửi nhận
thông báo với tính khả cỡ cao
Dịch
vụ môi
giới
là công
nghệ
mới
sử
dụng 2008
hệ thống
tin
hàng
đợi
Cơ chế
xử lý
cơcung
sở
dữ
liệu
củacụ
SQL
Server
được
bổnhắn
sungvà
tính
năng
Dịch
vụ
báo
cáo
cấp
công
soạn
thảo
báo
cáo,
phân
phối
quản
lý
nhằm
tăng như
độ tin
cậycao
và bảo
mậtkhã
trong
kếtvềnối
cơbổ
sởsung
dữ liệu
mới cũng
nâng
những
năng
lậpgiữa
trìnhcác
như
kiểuvới
dữ
nhau
liệu mới, kiểu dữ liệu XML và khác nữa

RDBMS and Data Management/ Session 3/6 of 30

Phiên bản của SQL Server 2008

Standard

Enterprise

ESC

`

~

F1

F2

1

A

2

F3

2

Z
Alt

F4

3

Q

T ab

Sh ift
1

F5
4

W
D
C

F6
5

E

S
X

F7
6

R

F 10

>

=

;
/

?

De le te

[

:
'

"

Scr oll

Pr...
Bài 1
Giới thiệu
SQL Server 2008
SQL 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SQL 2008 - Người đăng: Linh Nguyen UTEHY
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
SQL 2008 9 10 136