Ktl-icon-tai-lieu

SQL cơ bản

Được đăng lên bởi Nghi Văn Ngờ
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SQL và PL/SQL
Cơ bản

Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...

...1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ...

...5

1.1. NGÔN NGỮ SQL ...
1.1.1. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ SQL ...
1.1.2. Chuẩn SQL ...
1.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU ...
1.2.1. Các thành phần logic trong database...
1.2.2. Các đối tượng trong database ...
1.2.3. Các nhóm lệnh SQL cơ bản ...
1.3. CƠ SỞ DỮ LIỆU THỰC HÀNH...
1.3.1. Mô hình dữ liệu ...
1.3.2. Cấu trúc bảng dữ liệu ...

..5
.5
..5
...5
..5
...6
.6
..7
..7
.7

CHƯƠNG 2. LỆNH TRUY VẤN CƠ BẢN ...

.9

2.1. CÂU LỆNH TRUY VẤN ...
2.1.1. Quy tắc viết lệnh ...
2.1.2. Câu lệnh truy vấn cơ bản ...
2.1.3. Các thành phần khác của mệnh đề SELECT ...
2.1.4. Phân biệt giá trị dữ liệu trả về ...
2.1.5. Giá trị NULL ...
2.2. SQL*PLUS, CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC LỆNH SQL VỚI DATABASE ...
2.2.1. Câu lệnh tương tác của SQL*Plus ...
2.2.2. Phân nhóm câu lệnh trong SQL*Plus...
2.2.3. Chi tiết các lệnh SQL*Plus cơ bản ...
2.3. BÀI TẬP ...

..9
...9
..9
..9
..10
..11
...11
.11
...12
.13
..15

CHƯƠNG 3. TRUY VẤN DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN ...

..17

3.1. CÁC GIỚI HẠN TRONG TRUY VẤN DỮ LIỆU ...
3.1.1. Mệnh đề WHERE...
3.1.2. Các toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE ...
3.1.3. Ví dụ sử dụng các toán tử điều kiện ...
3.2. SẮP XẾP DỮ LIỆU TRẢ VỀ...
3.2.1. Mệnh đề ORDER BY ...
3.2.2. Sắp xếp nhiều cột dữ liệu trả về...
3.3. BÀI TẬP ...

...17
...17
..18
.19
..20
...20
..20
..21

CHƯƠNG 4. CÁC HÀM SQL ...
4.1. TỔNG QUAN VỀ HÀM SQL...
4.1.1. Cấu trúc hàm SQL ...
4.1.2. Phân loại hàm SQL ...
4.2. HÀM SQL THAO TÁC TRÊN TỪNG DÒNG DỮ LIỆU...
4.2.1. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu số...
4.2.2. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu ký tự...
4.2.3. Các hàm thao tác trên kiểu dữ liệu thời gian...
4.2.4. Các hàm chuyển đổi kiểu ...
4.3. HÀM THAO TÁC TRÊN TẬP HỢP ...
4.3.1. Các hàm tác động trên nhóm ...
4.3.2. Mệnh đề GROUP BY ...
4.4. MỘT SỐ HÀM MỚI BỔ SUNG TRONG Oracle9i ...
4.4.1. Hàm NULLIF ...
4.4.2. Hàm COALSCE ...
4.4.3. Câu lệnh case ...

...23
..23
.23
...23
.24
..24
.26
.30
...32
...34
...34
...35
..36
.36
..36
..36
Trang 1

Oracle cơ bản - SQL và PL/SQL
4.5. BÀI TẬP ...
4.5.1. Hàm trên từng dòng dữ liệu ...
4.5.2. Hàm trên nhóm dữ liệu ...

CHƯƠNG 5. LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU MỞ RỘNG...
5.1. KẾT HỢP DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG ...
5.1.1. Mối liên kết tương đương ...
5.1.2. Mối liên kết không tương đương ...
5.1.3. Mối liên kết cộng ...
5.1.4. Liên kết của bảng với chính nó (tự thân)...
5.1.5. Cách biểu diễn kết nối mới trong Oracle 9i ...
5.1.6. Các toán tử tậ...
SQL và PL/SQL
Cơ bản
SQL cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SQL cơ bản - Người đăng: Nghi Văn Ngờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
SQL cơ bản 9 10 802