Ktl-icon-tai-lieu

SQL server chương 2

Được đăng lên bởi Đậu Xanh Tiên Sinh
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chƣơng 2

TẠO VÀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
ThS. Lương Thị Ngọc Khánh – Khoa CNTT – ĐH TĐT
Email: ltnkhanh@it.tdt.edu.vn
Link down BG: 

Cấu trúc vật lý của CSDL SQL Server


Mỗi database trong SQL Server chứa ít nhất một
data file chính (primary), có thể có thêm một hay
nhiều data file phụ (Secondary) và một transaction
log file.

ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Cấu trúc vật lý của CSDL SQL Server (tt)


Primary data file:




Secondary data file:




file chính chứa data và những system tables (đuôi .mdf)
file phụ thường chỉ sử dụng khi database được phân chia
để chứa trên nhiều đĩa (đuôi .ndf)

Transaction log file:


file ghi lại tất cả những thay đổi diễn ra trong một
database và chứa đầy đủ thông tin để có thể roll back hay
roll forward khi cần (đuôi .ldf)

ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Cấu trúc vật lý của CSDL SQL Server (tt)
User view

Cơ sở dữ liệu

Physical Implementation

Mỗi CSDL chỉ có
một file .mdf

Data1.mdf

Data2.ndf

Log1.ldf





Về mặt logic, dữ liệu trong CSDL được tổ chức trong các
đối tượng của csdl
Về mặt vật lý, CSDL được lưu trữ trên 2 hoặc nhiều tập
tin
ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Cơ sở dữ liệu hệ thống





Trong SQL Server, tất cả thông tin hệ thống được
lưu trong CSDL hệ thống
Tất cả CSDL người dùng được quản lý bởi CSDL hệ
thống
SQL Server cung cấp và hỗ trợ CSDL hệ thống sau:

ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Cơ sở dữ liệu hệ thống (tt)
Database

Description

master

Lưu trữ tất cả thông tin hệ thống của Sql Server như các
thiết lập cấu hình hệ thống của SQL Server

msdb

Cơ sở dữ liệu được SQL Server Agent sử dụng để lập lịch
một số công việc thường nhật

model

CSDL mẫu để tạo ra các CSDL người dùng

resource

CSDL chỉ đọc. Chứa các đối tượng hệ thống trong SQL
Server

tempdb

CSDL lưu trữ các đối tượng tạo ra tạm thời trong quá trình
làm việc bởi user hay do bản thân SQL Server engine
ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Các đối tƣợng của cơ sở dữ liệu
Đối tƣợng

Mô tả

Table

Đối tượng lưu trữ dữ liệu của CSDL

Data Type

Kiểu dữ liệu

View

View là đối tượng CSDL chứa các câu lệnh SELECT

Stored
procedure

Là đối tượng chứa các tập lệnh T-SQL

ThS. Lƣơng Thị Ngọc Khánh – K. CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng

Các đối tƣợng của cơ sở dữ liệu (tt)
Đối tƣợng

Mô tả

Function

Hàm định nghĩa các logic xử lý

Index

Đối tượng CSDL nhằm truy cập d...
Chƣơng 2
TO V QUN TR CƠ S D LIU
ThS. Lương Th Ngc Khánh Khoa CNTT ĐH TĐT
Email: ltnkhanh@it.tdt.edu.vn
Link down BG: http://it.tdt.edu.vn/~ltnkhanh/
SQL server chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SQL server chương 2 - Người đăng: Đậu Xanh Tiên Sinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
SQL server chương 2 9 10 224