Ktl-icon-tai-lieu

sql_server

Được đăng lên bởi Nguyen Phuc Chau
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Learning PHP & MySQL

Updatesofts.com

Cài đặt Web server - bước đầu tiên để học PHP!
"Trường học" vừa khai giảng, trong lúc đợi bài học đầu tiên ra lò, cho phép tớ được "múa rìu
qua mắt thợ cái"!
Như bác ngocha85 đã nói, để học PHP và MySQL, một trong những thứ cần chuẩn bị là web
server chạy trên PC của mình. Để cho nhanh chóng, theo tớ tốt nhất nên cài bộ XAMPP.
Câu hỏi 1: XAMPP là gì?
Trả lời: XAMPP giống với WAMP, nghĩa là người mới học ko cần phải biết cách cài đặt riêng lẻ
từng thành phần như Apache, PHP và MySQL. Chỉ cần download một gói về là xong.
Các tính năng có trong XAMPP:
1. Apache 2 => server
2. PHP 5 => ngôn ngữ lập trình
3. MySQL => cơ sở dữ liệu
4. Webalizer => quản lý statistic của site
5. Mercury => giả lập gửi email
6. FileZilla => giả lập FTP server
7. Rất nhiều tính năng chuyên sâu khác...
Câu hỏi 2: Tại sao ko dùng WAMP?
Trả lời: Vì cái này tớ chưa dùng bao giờ + Cái này bác ngocha85 chắc sẽ giới thiệu => tránh
đụng hàng là hơn. Với lại cái XAMPP này theo tớ cũng rất hay, thậm chí ko cần cài đặt, chỉ cần
copy và chạy.
Câu hỏi 3: Down XAMPP ở đâu?
Trả lời: Ở đây: 
Có đủ bộ XAMPP cho Windows, Linux, MacOS và cả Solaris, vì vậy mọi hệ điều hành nó đều
chấp tất!
Câu hỏi 4: Cài đặt và sử dụng XAMPP như thế nào?
Trả lời: Sau khi tải về, bạn sẽ có 1 file zip. Giải nén file đó ra 1 thư mục bất kỳ, ví dụ C:\XAMPP.
Để chạy web server, bạn kích hoạt file xampp_control.exe, bấm nút Start bên cạnh Apache và
nút close để XAMPP Control tự động chuyển xuống system tray.
Ngoài ra, bạn có thể khởi động MySQL nếu dùng cơ sở dữ liệu, FileZilla nếu dùng FTP và
Mercury nếu dùng email.
Để biết chắc web server đã chạy đúng, bạn mở trình duyệt web của mình, gõ http://localhost
vào thanh Address, sau đó enter. Một trang thông báo sẽ hiện ra, cho biết quá trình "cài đặt" đã
hoàn tất.
Câu hỏi 5: Làm thế nào để chạy các script viết bằng PHP?
Trả lời: Bạn cho script vào thư mục C:\XAMPP\htdocs\ sau đó gọi file đó qua URL
http://localhost/script_name.php

By TXP Lover, Incomplete, iSheep, Seneken.

1

Learning PHP & MySQL

Updatesofts.com

Vậy là hết "bài chuẩn bị cho bài khởi động" của bác ngocha85 sẽ post trong vài ngày tới. Tèn
tén ten!
Thừa thắng xông lên, tớ làm luôn bài "Hello World".

Bài 1: Nói "hello world" với PHP
Cần chuẩn bị những gì?
1. Web server cần đảm bảo sẵn sàng. Apache được khởi động theo bài post ở trên.
2. Một script editor. Cái này có rất nhiều, như PHP Designer, Dev-PHP, ... Thậm chí dùng
notepad...
Learning PHP & MySQL Updatesofts.com
1
By TXP Lover, Incomplete, iSheep, Seneken.
Cài đặt Web server - bước đầu tiên để hc PHP!
"Trường hc" va khai ging, trong c đợi bài hc đầu tiên ra lò, cho pp t được "múa rìu
qua mt th cái"!
Như bác ngocha85 đã nói, để hc PHP và MySQL, mt trong nhng th cn chun b là web
server chy trên PC ca mình. Để cho nhanh chóng, theo t tt nhtn cài b XAMPP.
Câu hi 1: XAMPP là gì?
Tr li: XAMPP ging vi WAMP, nghĩa là người mi hc ko cn phi biết cách cài đặt riêng l
tng thành phn như Apache, PHP và MySQL. Ch cn download mt gói v xong.
Các tính năng có trong XAMPP:
1. Apache 2 => server
2. PHP 5 => ngôn ng lp trình
3. MySQL => cơ s d liu
4. Webalizer => qun lý statistic ca site
5. Mercury => gi lp gi email
6. FileZilla => gi lp FTP server
7. Rt nhiu tính năng chuyên sâu khác...
Câu hi 2: Ti sao ko dùng WAMP?
Tr li: Vì cái này t chưa dùng bao gi + Cái này c ngocha85 chc s gii thiu => tnh
đụng hàng hơn. Vi li cái XAMPP này theo t cũng rt hay, thm c ko cn cài đặt, ch cn
copy và chy.
Câu hi 3: Down XAMPP đâu?
Tr li: đây: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Có đủ b XAMPP cho Windows, Linux, MacOS và c Solaris, vì vy mi h điu hành nó đều
chp tt!
Câu hi 4: Cài đặt và s dng XAMPP như thế nào?
Tr li: Sau khi ti v, bn s 1 file zip. Gii nén file đó ra 1 thư mc bt k, ví d C:\XAMPP.
Để chy web server, bn kích hot file xampp_control.exe, bm nút Start bên cnh Apache và
nút close để XAMPP Control t động chuyn xung system tray.
Ngoài ra, bn có th khi động MySQL nếu ng cơ s d liu, FileZilla nếu dùng FTP và
Mercury nếu dùng email.
Để biết chc web server đã chy đúng, bn m trình duyt web ca mình, http://localhost
vào thanh Address, sau đó enter. Mt trang thông báo s hin ra, cho biết q trình "cài đặt" đã
hoàn tt.
Câu hi 5: Làm thế nào để chy các script viết bng PHP?
Tr li: Bn cho script vào thư mc C:\XAMPP\htdocs\ sau đó gi file đó qua URL
http://localhost/script_name.php
sql_server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sql_server - Người đăng: Nguyen Phuc Chau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
sql_server 9 10 181