Ktl-icon-tai-lieu

STACK C

Được đăng lên bởi nguyencuong79779
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BK
TP.HCM

Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

Data Structures and Algorithms –
C++ Implementation
Huỳnh Tấn Đạt
Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn
Home Page: 

BK
TP.HCM

Stacks
Basic stack operations
Linked-list implementation
Stack applications
Array implementation

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 2

Linear List Concepts
General list: no restrictions on where data can be
inserted/deleted, and on which operations can be used
on the list
Restricted list: data can be inserted/deleted and
operations are performed only at the ends of the list

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 3

Stack
All insertions and deletions are restricted to one end
called the top
Last-In First-Out (LIFO) data structure

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 4

Basic Stack Operations
Push
Data
Top
Top
Stack

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Stack

Slide 5

Basic Stack Operations

Overflow
Data

Top

Stack

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 6

Basic Stack Operations

Pop
Data
Top
Top
Stack

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Stack

Slide 7

Basic Stack Operations

Underflow

Top

Stack

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 8

Basic Stack Operations

Stack Top
Data
Top

Top

Stack

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Stack

Slide 9

Linked-List Implementation

Top

Stack structure
top
5

Conceptual

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Physical

Slide 10

Linked-List Implementation

Stack
structure

Stack node
structure

count

data

top

stack
count <integer>
top <node pointer>
end stack

next

node
data <dataType>
next <node pointer>
end node

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 11

Linked-List Implementation
template <class ItemType>
struct Node {
ItemType data;
Node<ItemType> *next;
};
template <class List_ItemType>
class Stack {
public:
Stack();
~Stack();

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 12

Linked-List Implementation
void Push(List_ItemType dataIn);
int Pop(List_ItemType &dataOut);
int GetStackTop(List_ItemType &dataOut);
void Clear();
int IsEmpty();
int GetSize();
Stack<List_ItemType>* Clone();
void Print2Console();
private:
Node<List_ItemType>* top;
int count;
};

Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT

Slide 13

Create Stack

Before

Af...
Data Structures and Algorithms
C++ Implementation
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering
BK
TP.HCM
BK
TP.HCM
Hunh Tn Đạt
Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn
Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/
STACK C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
STACK C - Người đăng: nguyencuong79779
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
STACK C 9 10 781