Ktl-icon-tai-lieu

Standard ECMA

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ECMA-372
1st Edition / December 2005

C++/CLI Language
Specification

Standard
ECMA-372
1st Edition / December 2005

C++/CLI Language
Specification

Ecma International

Rue du Rhône 114

CH-1204 Geneva

T/F: +41 22 849 6000/01.

Table of Contents

Table of Contents
Introduction ...................................................................................................................................................xii
1. Scope............................................................................................................................................................. 1
2. Conformance ............................................................................................................................................... 2
3. Normative references .................................................................................................................................. 3
4. Definitions .................................................................................................................................................... 4
5. Notational conventions................................................................................................................................ 7
6. Acronyms and abbreviations ..................................................................................................................... 8
7. General description ..................................................................................................................................... 9
8. Language overview.................................................................................................................................... 10
8.1 Getting started ....................................................................................................................................... 10
8.2 Types ..................................................................................................................................................... 10
8.2.1 Fundamental types and the CLI ...................................................................................................... 12
8.2.2 Conversions .................................................................................................................................... 13
8.2.3 CLI array types ..............................................................................................................................
ECMA-372
1
st
Edition /
December
2005
C++/CLI Language
Specification
Standard ECMA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Standard ECMA - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Standard ECMA 9 10 773