Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng ADO.Net

Được đăng lên bởi Tấn Vinh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 9: Sử dụng ADO.NET
Mục tiêu của bài:

 Sử dụng được các lớp trong thư viện ADO.NET để thao tác CSDL
 Mô tả được chức năng và cách thức sử dụng các lớp DataSet, Datatable,
Datarow để đọc dữ liệu.
 Đọc dữ liệu với DataReader và hiển thị trên các lớp kế thừa từ Listbox,
DataGridview.
 Cập nhật dữ liệu với Dataset và DataAdapter

Nội dung
I. Thao tác CSDL với DataConnection, DataCommand, DataReader
Để thao tác trực tiếp (Gồm Select , Insert, Delete và Update) với bảng CSDL, có
thể dùng một trong 3 phương thức của đối tượng DataCommand.
- cmd.ExecuteReader() : Thực hiện câu lệnh Select và trả về một DataReader
- cmd.ExecuteScalar() : Thực hiện câu lệnh mà kết quả trả về chỉ có 1 ô (Ví
dụ câu lệnh Select Count(*)…; ).
- cmd.ExecuteNonQuery() : Thực hiện câu lệnh OLEDB nhưng không trả về
kết quả (Delete, Update, Insert, Exec Sp_, …)
I.1 Thêm bản ghi vào bảng CSDL
Ví dụ: Tạo form để thêm bản ghi vào trong bảng Customers.

Thêm bản ghi vào CSDL, sử dụng câu lệnh Insert
Private Sub cmdAdd_Click(...) Handles cmdAdd.Click

1

Dim cmd As New OleDb.OleDbCommand
Dim strOLEDB As String
'/// Chèn bản ghi
strOLEDB = "Insert into Customers(CustomerID,
ContactName, CompanyName)"
strOLEDB &= "values ('" & txtCustomerID.Text
&"','" & txtContactName.Text & "','" &
txtCompany.Text & "')"
cmd.Connection = Cn
cmd.CommandText = strOLEDB
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Dispose()
Call RefreshTable() ‘Cập nhật lại bảng (Nạp lại)
End Sub

*** Lưu ý khi thêm bản ghi:
- Nếu trường nào thuộc kiểu Text (hoặc Char) thì trước khi thêm cần đặt vào
trong cặp dấu nháy đơn „ „.
- Trong trường hợp bản thân dữ liệu cần thêm chứa dấu nháy đơn thì cần
thay nó bằng 2 dấu nháy đơn. (Sử dụng hàm Replace để thay).
I.2 Đọc dữ liệu với DataReader
- DataReader có thể đọc dữ liệu từ CSDL để sau đó ta có thể nạp vào các điều
khiển khác.
- Ví dụ 1:
- Nạp dữ liệu thuộc một trường của bảng vào Listbox thông qua
DataReader
- - clsMyListBox là lớp được thừa kế từ lớp Listbox và bổ sung thêm
phương thức LoadDataField.
Imports System.Data.OleDb
Public Class clsMyListBox
Inherits ListBox
Private Cn As New OleDbConnection
Private Cmd As New OleDbCommand
Private dat As OleDbDataReader
'//Hàm kết nối đến csdl. Input là tên CSDL cần kết nối.
'//Hàm trả về true nếu thành công. Trái lại là false
Private Function ConnecToDB(ByVal DBName As String) As Boolean
If Cn.State = ConnectionState.Open Then Return True
Cn.ConnectionString =
2

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data source = " & DBName
Cn.Open()
return Cn.State =...
1
Bài 9: Sử dụng ADO.NET
Mục tiêu của bài:
Sử dụng được các lớp trong thư viện ADO.NET để thao tác CSDL
tả được chức năng cách thức sử dụng các lớp DataSet, Datatable,
Datarow để đọc dữ liệu.
Đọc dữ liệu với DataReader và hiển thị trên các lớp kế thừa từ Listbox,
DataGridview.
Cập nhật dữ liệu với Dataset và DataAdapter
Nội dung
I. Thao tác CSDL với DataConnection, DataCommand, DataReader
Để thao tác trực tiếp (Gồm Select , Insert, Delete và Update) với bảng CSDL, có
thể dùng một trong 3 phương thức của đối tượng DataCommand.
- cmd.ExecuteReader() : Thực hiện câu lệnh Select và trả về một DataReader
- cmd.ExecuteScalar() : Thực hiện câu lệnh mà kết quả trả về chỉ có 1 ô (Ví
dụ câu lệnh Select Count(*)…; ).
- cmd.ExecuteNonQuery() : Thực hiện câu lệnh OLEDB nhưng không trả về
kết quả (Delete, Update, Insert, Exec Sp_, …)
I.1 Thêm bản ghi vào bảng CSDL
Ví dụ: Tạo form để thêm bản ghi vào trong bảng Customers.
Thêm bản ghi vào CSDL, sử dụng câu lệnh Insert
Private Sub cmdAdd_Click(...) Handles cmdAdd.Click
Sử dụng ADO.Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng ADO.Net - Người đăng: Tấn Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sử dụng ADO.Net 9 10 276