Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN TM KIẾM ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ

Được đăng lên bởi CuSu Hao
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 2 lần
B¸o c¸o m«n häc trÝ tuÖ nh©n t¹o
§Ò Bµi : Sö dông c¸c thuËt to¸n t×m kiÕm ®Ó t×m ®êng ®i
trªn b¶n ®å
(øng dông ®Ó t×m ®êng ®I gi÷a c¸c tr¹m xe buýt trªn
nÒn b¶n ®å sè vµ ®a ra th«ng tin vÒ c¸ch b¾t tuyÕn ®I
víi sè lÇn chuyÓn tr¹m Ýt nhÊt)
I-§Æt vÊn ®Ò
Xe buýt lµ mét trong nh÷ng lo¹i ph¬ng tiÖn rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ
®èi víi c¸c trung t©m ,thµnh phè lín nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh
®îc chÝnh phñ , nhµ níc khuyÕn khÝch . Bëi nã kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®îc
kinh phÝ, gi¶m lu lîng giao th«ng ®i trªn ®êng mµ cßn lµ mét biÖn ph¸p hiÖu
qu¶ ®Ó tr¸nh t¾c ®êng vµ gi¶m t¶i tai n¹n giao th«ng. Vµ hiÖn nay viÖc vËn t¶i
hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt t¹i thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå
ChÝ Minh ®· lµ mét ®ßi hái bøc thiÕt vµ trë thµnh mét ph¬ng tiÖn giao th«ng
phæ biÕn,kh«ng thÓ thiÕu
Tuy nhiªn c¸ch qu¶n lý cßn nhiÒu bÊt cËp vµ c¸c c«ng ty xÝ nghiÖp xe
buýt hiÖn nay cha chó träng ®Õn viÖc hç trî cho kh¸ch hµng c¸c c«ng cô ®Ó
t×m kiÕm tuyÕn xe ®Õn n¬i kh¸ch hµng cÇn ®îc nhanh nhÊt, chi phÝ thÊp nhÊt
mét c¸ch tiÖn lîi ,phæ dông. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ngêi ngo¹i tØnh, cha
quen ®êng phè, cha ®i xe buýt bao giê.VÝ dô nh mét ngêi ngo¹i tØnh A khi
®Õn Hµ Néi ®ang ë t¹i mét vÞ trÝ X nµo ®ã vµ ngêi ®ã muèn ®i ®Þa ®iÓm Y
b»ng xe buýt thi ngêi ®ã sÏ quan t©m ®Õn viÖc sÏ ph¶i b¾t xe buýt ë ®©u(cµng
gÇn kho¶ng c¸ch hiÖn thêi cµng tèt), ph¶i b¾t mÊy chÆng, ®Õn ®©u th× chuyÓn
tr¹m. ph¶i nh÷ng b¾t tuyÕn xe nµo, ®i nh thÕ nµo lµ nhanh, hiÖu qu¶ , vµ víi
chi phÝ thÊp nhÊt.
Trong ®å ¸n m«n häc TrÝ TuÖ Nh©n T¹o nµy, nhê vµo viÖc ¸p dông mét
sè thuËt to¸n t×m kiÕm ®· ®îc häc em ®· t¹o ra mét ch¬ng tr×nh hç trî ®îc
phÇn nµo cho viÖc t×m ,cung cÊp th«ng tin t×m kiÕm ®êng ®i vµ chØ dÉn c¸ch
®i, c¸ch b¾t tuyÕn b»ng ph¬ng tiÖn xe buýt víi chi phÝ thÊp nhÊt, sè lÇn
chuyÓn tr¹m Ýt nhÊt
II-C¸ch gi¶i quyÕt
1- ý tëng thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh
-Trªn nÒn b¶n ®å sè xe buýt thµnh phè Hµ Néi x©y dùng ch¬ng tr×nh
hç trî viÖc t×m kiÕm th«ng tin, t×m kiÕm ®êng ®i, ®êng ®i ng¾n nhÊt gi÷a c¸c
tr¹m chê xe buýt b»ng c¸c thuËt to¸n t×m kiÕm ®· ®îc häc trong m«n häc TrÝ
TuÖ Nh©n T¹o, hiÓn thÞ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt híng dÉn c¸ch ®i, c¸ch b¾t
tuyÕn xe buýt tíi ®iÓm , tr¹m cÇn ®Õn;hç trî qu¶n lý c¸c tuyÕn xe buýt ®ang
®îc vËn hµnh,
- Ngoµi ra trong ch¬ng tr×nh ph¶i cã c¸c chøc n¨ng hç trî ngêi dïng
thªm míi , cËp nhËt, xo¸ ®èi tîng ®Þa lý
2-Ng«n ng÷ vµ c«ng cô hç trî
-Ch¬ng tr×nh sö dông ng«n ng÷ C# trong bé Visual Studio 2005 lËp
tr×nh trªn c«ng cô MapXtreme 2005 Version 6.7 vµ MapInfo 8.0 ®Ó biªn tËp ,
thµ...
B¸o c¸o m«n häc trÝ tuÖ nh©n t¹o
§Ò Bµi : Sö dông c¸c thuËt to¸n t×m kiÕm ®Ó t×m ®êng ®i
trªn b¶n ®å
(øng dông ®Ó t×m ®êng ®I gi÷a c¸c tr¹m xe buýt trªn
nÒn b¶n ®å sè vµ ®a ra th«ng tin vÒ c¸ch b¾t tuyÕn ®I
víi sè lÇn chuyÓn tr¹m Ýt nhÊt)
I-§Æt vÊn ®Ò
Xe buýt lµ mét trong nh÷ng lo¹i ph¬ng tiÖn rÊt cÇn thiÕt, ®Æc biÖt lµ
®èi víi c¸c trung t©m ,thµnh phè lín nh Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh
®îc chÝnh phñ , nhµ níc khuyÕn khÝch . Bëi nã kh«ng nh÷ng tiÕt kiÖm ®îc
kinh phÝ, gi¶m lu lîng giao th«ng ®i trªn ®êng mµ cßn lµ mét biÖn ph¸p hiÖu
qu¶ ®Ó tr¸nh t¾c ®êng vµ gi¶m t¶i tai n¹n giao th«ng. Vµ hiÖn nay viÖc vËn t¶i
hµnh kh¸ch c«ng céng b»ng xe buýt t¹i thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå
ChÝ Minh ®· lµ mét ®ßi hái bøc thiÕt vµ trë thµnh mét ph¬ng tiÖn giao th«ng
phæ biÕn,kh«ng thÓ thiÕu
Tuy nhiªn c¸ch qu¶n lý cßn nhiÒu bÊt cËp vµ c¸c c«ng ty xÝ nghiÖp xe
buýt hiÖn nay cha chó träng ®Õn viÖc hç trî cho kh¸ch hµng c¸c c«ng cô ®Ó
t×m kiÕm tuyÕn xe ®Õn n¬i kh¸ch hµng cÇn ®îc nhanh nhÊt, chi phÝ thÊp nhÊt
mét c¸ch tiÖn lîi ,phæ dông. §Æc biÖt ®èi víi nh÷ng ngêi ngo¹i tØnh, cha
quen ®êng phè, cha ®i xe buýt bao giê.VÝ dô nh mét ngêi ngo¹i tØnh A khi
®Õn Hµ Néi ®ang ë t¹i mét vÞ trÝ X nµo ®ã vµ ngêi ®ã muèn ®i ®Þa ®iÓm Y
b»ng xe buýt thi ngêi ®ã sÏ quan t©m ®Õn viÖc sÏ ph¶i b¾t xe buýt ë ®©u(cµng
gÇn kho¶ng c¸ch hiÖn thêi cµng tèt), ph¶i b¾t mÊy chÆng, ®Õn ®©u th× chuyÓn
tr¹m. ph¶i nh÷ng b¾t tuyÕn xe nµo, ®i nh thÕ nµo lµ nhanh, hiÖu qu¶ , vµ víi
chi phÝ thÊp nhÊt.
Trong ®å ¸n m«n häc TrÝ TuÖ Nh©n T¹o nµy, nhê vµo viÖc ¸p dông mét
sè thuËt to¸n t×m kiÕm ®· ®îc häc em ®· t¹o ra mét ch¬ng tr×nh hç trî ®îc
phÇn nµo cho viÖc t×m ,cung cÊp th«ng tin t×m kiÕm ®êng ®i vµ chØ dÉn c¸ch
®i, c¸ch b¾t tuyÕn b»ng ph¬ng tiÖn xe buýt víi chi phÝ thÊp nhÊt, sè lÇn
chuyÓn tr¹m Ýt nhÊt
II-C¸ch gi¶i quyÕt
1- ý tëng thiÕt kÕ ch¬ng tr×nh
-Trªn nÒn b¶n ®å sè xe buýt thµnh phè Hµ Néi x©y dùng ch¬ng tr×nh
hç trî viÖc t×m kiÕm th«ng tin, t×m kiÕm ®êng ®i, ®êng ®i ng¾n nhÊt gi÷a c¸c
tr¹m chê xe buýt b»ng c¸c thuËt to¸n t×m kiÕm ®· ®îc häc trong m«n häc TrÝ
TuÖ Nh©n T¹o, hiÓn thÞ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt híng dÉn c¸ch ®i, c¸ch b¾t
tuyÕn xe buýt tíi ®iÓm , tr¹m cÇn ®Õn;hç trî qu¶n lý c¸c tuyÕn xe buýt ®ang
®îc vËn hµnh,
- Ngoµi ra trong ch¬ng tr×nh ph¶i cã c¸c chøc n¨ng hç trî ngêi dïng
thªm míi , cËp nhËt, xo¸ ®èi tîng ®Þa lý
2-Ng«n ng÷ vµ c«ng cô hç trî
-Ch¬ng tr×nh sö dông ng«n ng÷ C# trong bé Visual Studio 2005 lËp
tr×nh trªn c«ng cô MapXtreme 2005 Version 6.7 vµ MapInfo 8.0 ®Ó biªn tËp ,
thµnh lËp d÷ liÖu b¶n ®å
3-C¸c thuËt to¸n sö dông
3-1 ThuËt to¸n t×m kiÕm mï ®Ó t×m kiÕm ®êng ®i gi÷a c¸c tr¹m
+ Breath-First-Search
+ Depth-First-Search
+ Depth-Limited-Search
SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN TM KIẾM ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN TM KIẾM ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ - Người đăng: CuSu Hao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
SỬ DỤNG CÁC THUẬT TOÁN TM KIẾM ĐỂ TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN BẢN ĐỒ 9 10 321