Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng hệ điều hành window

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Common Dialog & 
User Control

Nguyễn Văn Phong

1

Nội Dung








Giới thiệu Common Dialog
OpenFileDialog
SaveFileDialog
FontDialog
ColorDialog
MessageBox
User Control

Nguyễn Văn Phong - 2010

2

Common Dialog


Các dialog thường được sử dụng


Được warp thành các lớp trong FCL/BCL

OpenFileDialog

ColorDialog

Common
Dialog
SaveFileDialog

FontDialog
PrintDialog

Nguyễn Văn Phong - 2010

3

Common Dialog


Cách sử dụng


1. Kéo thả dialog vào form




VS sẽ tạo thể hiện chứa trong lớp form

2. Khai báo đối tượng và tạo thể hiện của lớp CD
VD: OpenFileDialog oFile = new OpenFileDialog();
Common Dialog



Nguyễn Văn Phong - 2010

4

Nội Dung








Giới thiệu Common Dialog
OpenFileDialog
SaveFileDialog
FontDialog
ColorDialog
MessageBox
User Control

Nguyễn Văn Phong - 2010

5

User Control




Sử dụng User Control như control bình thường
trên form.
Truy cập user control Login thông qua 2
property đã định nghĩa khi xây dựng control này



UserName: là textBox User Name
Password: là nội dung của textBox Password

Nguyễn Văn Phong - 2010

45

Tóm tắt


Common Dialog





MessageBox






OpenFileDialog - SaveFileDialog
FontDialog - ColorDialog
Khai báo và sử dụng
MessageBoxIcon
MessageBoxButtons

User control



Xây dựng user control
Sử dụng user control

Nguyễn Văn Phong - 2010

46

...
1
Common Dialog &
Common Dialog &
User Control
User Control
Nguy n Văn Phong
Sử dụng hệ điều hành window - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng hệ điều hành window - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sử dụng hệ điều hành window 9 10 532