Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng HyperV trên Windows 8

Được đăng lên bởi Nhật Tuấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng Hyper-V trên Windows 8 (Phần 1) | Quản Trị Mạng ...

1 of 4» Hệ điều hành » Windows
Hướng dẫn sử dụng Hyper-V trên Windows 8 (Phần 1)
Cập nhật lúc 10h35' ngày 14/09/2012

Quản Trị Mạng - Một trong những tính năng mới trên Windows gây chú ý nhiều nhất là chương trình ảo hóa Hyper-V nhằm đáp ứng nhu cầu tạo
máy ảo Windows của người dùng. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc kích hoạt và sử dụng chương trình trên Windows 8.
Trước hết, máy tính của người dùng phải hỗ trợ Hyper-V. Điều này có nghĩa là người dùng cần một hệ thống 64 bit với phần cứng và BIOS tương thích cho ảo
hóa. Ngoài ra, ta sẽ cần ít nhất 4GB RAM (hay càng nhiều RAM càng tốt) nếu muốn chạy đồng thời nhiều máy ảo. May mắn hơn nếu muốn kiểm thử một hệ
điều hành dành cho Server thì Windows 8 cung cấp tính năng Server Core cho phép tiết kiệm bộ nhớ. Ngoài ra, Windows Server 2012 cũng hỗ trợ thêm cho
Hyper-V vì người dùng có thể cài đặt và cấu hình hệ điều hành với một GUI nhưng sau đó có thể bỏ GUI này đi và chỉ giữ lại hệ thống Server Core.
Tiếp theo, ta cần cấu hình Windows 8 để cho phép chạy Hyper-V. Chương trình không được cài đặt mặc định khi mới cài đặt Windows 8. Thay vào đó, người
dùng sẽ cần kích hoạt một tính năng trong Windows. Trước hết, mở Control Panel rồi kích vào Programs. Cuối cùng, chọn Turn Windows features on or
off.
Một hộp thoại xuất hiện cùng với các tính năng khả dụng của Windows. Cuộn xuống Hyper-V và tích vào các mục muốn cài đặt.

Tích hoặc bỏ tích những tính năng khác nếu cần. Sau đó nhấn OK. Tính năng Hyper-V sẽ yêu cầu khởi động lại máy.

04/04/2013 19:23

Hướng dẫn sử dụng Hyper-V trên Windows 8 (Phần 1) | Quản Trị Mạng ...

2 of 4Nếu đã cài bản hỗ trợ PowerShell, người dùng sẽ thấy thêm một module mới.

Sau khi khởi động lại máy, mở Hyper-V Manager.

04/04/2013 19:23

Hướng dẫn sử dụng Hyper-V trên Windows 8 (Phần 1) | Quản Trị Mạng ...

3 of 4Như bạn thấy trên hình, hiện chưa có máy ảo nào được tạo hay cấu hình. Kích vào Hyper-V Settings để kiểm tra cấu hình mặc định.

Các thiết lập cơ bản người dùng thường thay đổi là vị trí mặc định cho các VHD và máy ảo. Ta có thể tạo các đĩa và máy ảo ở nhiều vị trí hay đơn giản là giữ
như mặc định. Một điều nữa ta có thể muốn xét tới là chọn đường dẫn nếu thực hiện lưu dự phòng. Sau khi thay đổi, nhấn Appl...
» H điu hành » Windows
Hướng dn s dng Hyper-V trên Windows 8 (Phn 1)
Cp nht lúc 10h35' ngày 14/09/2012
Qun Tr Mng - Mt trong nhng tính năng mi trên Windows gây chú ý nhiu nht là chương trình o hóa Hyper-V nhm đáp ng nhu cu to
máy o Windows ca người dùng. Bài viết s hướng dn bn đọc kích hot và s dng chương trình trên Windows 8.
Trước hết, máy tính ca người dùng phi h tr Hyper-V. Điu này có nghĩa là người dùng cn mt h thng 64 bit vi phn cng và BIOS tương thích cho
o
hóa. Ngoài ra, ta s cn ít nht 4GB RAM (hay càng nhiu RAM càng tt) nếu mun chy đồng thi nhiu máy o. May mn hơn nếu mun kim th mt h
điu hành dành cho Server thì Windows 8 cung cp tính năng Server Core cho phép tiết kim b nh. Ngoài ra, Windows Server 2012 cũng h tr thêm cho
Hyper-V vì người dùng có th cài đặt và cu hình h điu hành vi mt GUI nhưng sau đó có th b GUI này đi và ch gi li h th
ng Server Core.
Tiếp theo, ta cn cu hình Windows 8 để cho phép chy Hyper-V. Chương trình không được cài đặt mc định khi mi cài đặt Windows 8. Thay vào đó, người
dùng s cn kích hot mt tính năng trong Windows. Trước hết, m Control Panel ri kích vào Programs. Cui cùng, chn Turn Windows features on or
off.
Mt hp thoi xut hin cùng vi các tính năng kh dng ca Windows. Cun xung Hyper-V và tích vào các mc mun cài đặt.
Tích hoc b tích nhng tính năng khác nế
u cn. Sau đó nhn OK. Tính năng Hyper-V s yêu cu khi động li máy.
Hướng dn s dng Hyper-V trên Windows 8 (Phn 1) | Qun Tr Mng ... http://www.quantrimang.com.vn/hedieuhanh/windows/90279_Huong-da...
1 of 4 04/04/2013 19:23
Sử dụng HyperV trên Windows 8 - Trang 2
Sử dụng HyperV trên Windows 8 - Người đăng: Nhật Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sử dụng HyperV trên Windows 8 9 10 310