Ktl-icon-tai-lieu

SỬ DỤNG LECTUREMAKER NS

Được đăng lên bởi Mai Ngoc Lanh
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LectureMAKER NS
User Manual

TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS .......................................................................................................2
01 INSTALLATION AND PREPARATIONS ........................................................................7
What is LectureMAKER? .....................................................................................................................................7
Installation Environment and System Requirements...........................................................................................8
Online and Offline Authentication ........................................................................................................................9
Online Update ......................................................................................................................................................9
Online Questions and Customer Support ............................................................................................................9

02 GETTING STARTED .....................................................................................................10
Screen Configuration ........................................................................................................................................ 10
LectureMAKER Menu Configuration ................................................................................................................ 11
Using the Clipboard .......................................................................................................................................... 12
Slide View ......................................................................................................................................................... 13
Object List Window ........................................................................................................................................... 14
Object Property Window ................................................................................................................................... 15
Order, Align, Group, Undo Edit, and Redo Edit ................................................................................................ 16
Grids and Rulers ............................................................................................................................................... 19
Viewing Multiple Windows .......................................
LectureMAKER NS
User Manual
SỬ DỤNG LECTUREMAKER NS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỬ DỤNG LECTUREMAKER NS - Người đăng: Mai Ngoc Lanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
SỬ DỤNG LECTUREMAKER NS 9 10 144