Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng mã nguồn mở Joomla để thiết kế trang web cho cửa hàng in Hoàng Tùng

Được đăng lên bởi Sky Wind
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 3212 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI..........................................................................................5
1.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................................5
1.2. Mục tiêu của đề tài ...................................................................................................................5
1.3. Phạm vi và đối tượng của đề tài ..............................................................................................5
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ......................................................................................................6
1.5.1. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án....................................................................................6
1.5.2. Xác lập thông tin đầu vào của bài toán ................................................................................6
1.5.3. Xác lập thông tin đầu ra của bài toán...................................................................................6
1.5.4. Chức năng yêu cầu có trên website........................................................................................7
CHƯƠNG 2......................................................................................................................................8
CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA.....................................................................8
2.1.Một số định nghĩa về mã nguồn mở...........................................................................................8
2.2.Giới thiệu sơ lược về Joomla...................................................................................................10
2.2.1.Vài nét về lịch sử của Joomla...............................................................................................11
2.2.2 Kiến trúc Joomla...................................................................................................................12
a. Cấu trúc của gói cài đặt Component...................................................................................12
b.Cấu trúc của một Component .........................
MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU..................................................................................................................................3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI..........................................................................................5
1.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................................5
1.2. Mục tiêu của đề tài ...................................................................................................................5
1.3. Phạm vi và đối tượng của đề tài ..............................................................................................5
1.4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ......................................................................................................6
1.5.1. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án....................................................................................6
1.5.2. Xác lập thông tin đầu vào của bài toán ................................................................................6
1.5.3. Xác lập thông tin đầu ra của bài toán...................................................................................6
1.5.4. Chức năng yêu cầu có trên website........................................................................................7
CHƯƠNG 2......................................................................................................................................8
CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA.....................................................................8
2.1.Một số định nghĩa về mã nguồn mở...........................................................................................8
2.2.Giới thiệu sơ lược về Joomla...................................................................................................10
2.2.1.Vài nét về lịch sử của Joomla...............................................................................................11
2.2.2 Kiến trúc Joomla...................................................................................................................12
a. Cấu trúc của gói cài đặt Component...................................................................................12
b.Cấu trúc của một Component ...........................................................................................13
c.Cấu trúc của gói cài đặt Module.........................................................................................13
d.Cấu trúc của gói cài đặt Template (Temp).........................................................................15
2.3.Cài đặt website với joomla.......................................................................................................17
- Web server là gì ?........................................................................................................................17
- Cài đặt môi trường web server trên máy tính.............................................................................18
- Cài đặt Joomla trên Xampp.........................................................................................................21
2.4. Cài đặt phần mở rộng Virtuemart...........................................................................................26
2.5. Quản trị Website bán hàng bằng Joomla................................................................................27
- Global Configuration – Cấu hình tổng thể ................................................................................27
- User manager – Quản lý người dùng ........................................................................................28
- Menus – Quản lý menu ..............................................................................................................32
.......................................................................................................................................................35
- Menu Content:.............................................................................................................................35
- Menu Components:.....................................................................................................................35
- Menu Extension:.........................................................................................................................36
Cài đặt – Quản lý – Sử dụng module trong joomla......................................................................37
Bước 2 : Trong phần Module Manager: Module mod_news_show_sp2 . Ta điền cách thông
số thích hợp cho module.............................................................................................................39
Trong phần Article Layout chọn các đắc tính hiển thi riêng như : số sản phẩm hiển thị, số
hàng sản phẩm hiển thị, kích thước ảnh ,tên sản phẩm, ảnh sản phẩm ,v.v.v.........................39
2.6. Giao diện của website ............................................................................................................44
2.7.Các phương pháp bảo mật cho website xây dựng bằng joomla..............................................48
- Sao lưu và phục hồi dữ liệu.........................................................................................................48
KẾT LUẬN.....................................................................................................................................51
1
Sử dụng mã nguồn mở Joomla để thiết kế trang web cho cửa hàng in Hoàng Tùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng mã nguồn mở Joomla để thiết kế trang web cho cửa hàng in Hoàng Tùng - Người đăng: Sky Wind
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Sử dụng mã nguồn mở Joomla để thiết kế trang web cho cửa hàng in Hoàng Tùng 9 10 12