Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
menu con Select All trong menu Edit và chọn điều kiện biên Neumann cho tất 
cả các biên. Sau đó sửa lại điều kiện biên cho hai phía của thanh. Phía trái chọn 
điều  kiện  biên  Dirichlet  với  r  =  100.  Phía  bên  phải  chọn  điều  kiện  biên 
Neumann  với  g  =  ‐10.  Bước  tiếp  theo  là  mở  hộp  thoại  PDE  Specification  và 
nhập vào các hệ số của PDE. PDE parabolic tổng quát mà PDE Toolbox xử lí 
có dạng: 
∂u
 
d
− ∇.(∇u) + au = f  
∂t
với điều kiện đầu u0 = u(t0) và thời gian tính nghiệm mô tả trong mảng tlist. 
Như vậy trong trường hợp này ta có d = 1, c = 1, a = 0 và f = 0. Khởi gán các 
lưới và làm tinh lại. Điều kiện đầu u0 = 0 và khoảng thời gian được nhập vào 
là [0:0.5:5]. Ta nhập chúng vào hộp thoại Solve Parameters từ menu Solve. Bây 
giờ  ta  có  thể  giải  bài  toán.  Để  thấy  được  quá  trình  truyền  nhiệt  ta  đánh  dấu 
vào  ô  Animation  trong  hộp  thoại  Plot  selection.  Nên  chọn  màu  là  colormap 
hot.  Chú  ý  là  nhiệt  độ  của  khối  tăng  rất  nhanh.  Bài  toán  này  được  lưu  trong 
ct8_9.m. 
 
b.    Phân  bố  nhiệt  trong  thanh  phóng  xạ:  Bài  toán  phân  bố  nhiệt  này  là 
một ví dụ về bài toán 3‐D PDE parabolic được biến đổi thành bài toán 2‐D nhờ 
dùng  toạ  độ  trụ.  Ta  khảo  sát  một  thanh  phóng  xạ  hình  trụ.  Tại  cuối  bên  trái 
của thanh nhiệt được gia tăng liên tục. Đầu cuối bên phải có nhiệt độ không 
đổi. Tại biên bên ngoài, nhiệt được trao đổi với mô trường bằng truyền nhiệt. 
Tại một thời điểm,nhiệt độ được tạo ra không đồng đều trong toàn bộ thanh 
do quá trình phóng xạ. Giả sử ban đầu nhiệt độ bằng 0. Điều này đưa tới bài 
toán sau: 
∂u
ρC
− ∇.( k∇u) = f  
 
∂t
Trong đó ρ là mật độ, C là nhiệt dung riêng của thanh, k là hệ số dẫn nhiệt và f 
là nguồn nhiệt phóng xạ. Mật độ của kim loại là 7800kg/m3, nhiệt dung riêng 
là 500Ws/kg0C, độ dẫn nhiệt là 40W/m0C. Nguồn nhiệt là 20000W/m3. Nhiệt độ 
ở  một  đầu  thanh  là  1000C.  Nhiệt  độ  môi  trường  bên  ngoài  là  1000C  và  hệ  số 
truyền nhiệt là 50W/m20C. Dòng nhiệt ở cuối bên trái là 5000 W/m2. Nhưng đây 
là bài toán hình trụ, như vậy ta cần biến đổi phương trình, dùng các toạ độ trụ 
r , z và θ. Do tính đối xứng, nghiệm không phụ thuộc θ. Như vậy phương trình 
đã biến đổi là: 
∂u ∂ ⎛ ∂u ⎞ ∂ ⎛ ∂u ⎞
rρC
 
− ⎜ kr ⎟ − ⎜ kr ⎟ = fr  
∂t ∂r ⎝ ∂r ⎠ ∂z ⎝ ∂z ⎠
Điều kiện biên là: 
168

r
 
•  n.( k∇u ) = 5000 ở đầu cuối bên trái của thanh(điều kiện biên Neumann). 
r
Do điều kiện Neumann tổng quát hoá trong PDE Toolbox là  n .(c∇u)+qu = g và 
c phụ th...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sử dụng Matlab 9 10 257