Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2852 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ms = [1 2*z*wn  wn^2];  
sys = tf(ts,ms); 
t = 0:0.02:4; 
c = step(sys,t); 
plot(t,c) 
Từ sơ đồ khối ta có: 
C(s)
d
 
 
= 2
 
R(s) s + (de + 1)s + d
Phương trình đặc tính là: 
 
 
s2 + (de + 1)s + d = s2 + 2ωnζs +  ω2  
n

Với  ω2 = wn = 0.28 và z = ζ = 4.0906 ta có d = 16.733 và e = 0.077 
n
Khi có một hàm truyền ta có thể xác định hệ số tắt ζ và tần số tự nhiên ωn bằng 
lệnh damp. 
Ví dụ: Cho hệ có hàm truyền: 
2 s 2 + 5s + 1
H(s) = 2
 
s + 2s + 3
Tìm hệ số tắt ζ và tần số tự nhiên ωn. Các lệnh MATLAB (lưu trong  ct6_22.m) 
như sau: 
h = tf([2 5 1],[1 2 3]); 
damp(h) 
        Eigenvalue                  Damping      Freq. (rad/s)   
‐1.00e+000 + 1.41e+000i     5.77e‐001      1.73e+000     
 ‐1.00e+000 ‐ 1.41e+000i     5.77e‐001      1.73e+000 
 
2. Đáp ứng trong miền thời gian của hệ thống: 
a. Đáp giá trị ban đầu: Đáp ứng giá trị ban đầu mô tả phản ứng của hệ 
khi không có kích thích dầu vào nhưng tồn tại các giá trị ban đầu của vec tơ 
trạng thái x0. Phản ứng đó được gọi là chuyển động tự do của hệ. Đáp ứng này 
được xác định bằng hàm initial. Ta có các lệnh MATLAB tìm đáp ứng ban đầu 
của một hệ thống (lưu trong ct6_23.m)như sau: 
clc 
a = [‐0.5572   ‐0.7814;0.7814  0]; 
c = [1.9691  6.4493]; 
x0 = [1 ; 0] 
sys = ss(a,[],c,[]); 
initial(sys,x0) 
134

b. Đáp ứng xung Dirac: Ta tìm đáp ứng của hệ thống với xung nhờ hàm 
impulse. Các lệnh MATLAB (lưu trong ct6_24.m)như sau: 
clc 
a = [‐0.5572 ‐0.7814;0.7814  0]; 
b = [1 ‐1;0 2]; 
c = [1.9691  6.4493]; 
sys = ss(a,b,c,0); 
impulse(sys) 
Hình bên trái là đáp ứng của kênh thứ nhất và hình bên phải là đáp ứng của 
kênh thứ 2.  
c. Đáp ứng đối với hàm bước nhảy: Để tìm đáp ứng của hệ thống đối với 
hàm  bước  nhảy  ta  dùng  hàm  step.  Các  lệnh  MATLAB  (lưu  trong  ct6_25.m) 
như sau:  
clc 
a = [‐0.5572   ‐0.7814;0.7814  0]; 
b = [1 ‐1;0 2]; 
c = [1.9691  6.4493]; 
sys = ss(a,b,c,0); 
step(sys) 
Hình bên trái là đáp ứng của kênh thứ nhất và hình bên phải là đáp ứng của 
kênh thứ 2. 
d. Đáp ứng với tín hiệu bất kỳ: Để tìm đáp ứng của hệ thống đối với hàm 
bất kì ta dùng hàm lsim. Các lệnh MATLAB (lưu trong ct6_26.m) như sau:  
clc 
[u,t] = gensig(ʹsquareʹ,4,10,0.1); 
H = [tf([2 5 1],[1 2 3]) ; tf([1 ‐1],[1 1 5])] 
lsim(H,u,t) 
Ta dùng hàm gensig để tạo một xung hình vuông, trong 4 chu kỳ và lấy mẫu 
sau 0.1s trong 10 chu kỳ. 
  
3. Đáp ứng trong miền tần số của hệ thống: Cho một hàm truyền của một hệ 
thống,thay  s  bằng  jω  ta  có  hàm  truyền  đạt  tần  số  của  hệ  thống  đó.  Độ  rộng 
băng  của  hệ ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sử dụng Matlab 9 10 229