Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 1

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: MATLAB CƠ BẢN 
 
§1. KHỞI ĐỘNG MATLAB 
1. Khởi động MATLAB: MATLAB (Matrix laboratory) là phần mềm dùng để 
giải  một  loạt  các  bài  toán  kĩ  thuật,  đặc  biệt  là  các  bài  toán  liên  quan  đến  ma 
trận.  MATLAB  cung  cấp  các  toolboxes,  tức  các  hàm  mở  rộng  môi  trường 
MATLAB để giải quyết các vấn đề đặc biệt như xử lí tín hiệu số, hệ thống điều 
khiển, mạng neuron, fuzzy logic, mô phỏng v.v. 
 
Để khởi động MATLAB ta nhấn đúp vào icon của nó trên màn hình. 
 
2.Đánh lệnh trong cửa sổ lệnh : Khi ta đánh lệnh vào cửa sổ lệnh, nó sẽ được 
thi hành ngay và kết quả hiện lên màn hình. Nếu ta không muốn cho kết quả 
hiện lên màn hình thì sau lệnh ta đặt thêm dấu “;”. Nếu lệnh quá dài, không 
vừa  một  dòng  dòng  có  thể  đánh  lệnh  trên  nhiều  dòng  và  cuối  mỗi  dòng  đặt 
thêm dấu ... rồi xuống dòng. Khi soạn thảo lệnh ta có thể dùng các phím tắt : 
 
↑ 
  Ctrl‐P    gọi lại lệnh trước đó 
 
↓ 
  Ctrl‐N    gọi lệnh sau 
←    Ctrl‐B    lùi lại một kí tự 
→    Ctrl‐F    tiến lên một kí tự 
Ctrl‐→  Ctrl‐R    sang phải một từ 
Ctrl‐←  Crtl‐L    sang phải một từ 
home   Ctrl‐A    về đầu dòng 
end    Ctrl‐E    về cuối dòng 
esc    Ctrl‐U    xoá dòng 
del    Ctrl‐D    xoá kí tự tại chỗ con nháy đứng 
 
backspace  Ctrl‐H  xoá kí tự trước chỗ con nháy đứng 
 
3. Set path: Khi chạy các chương trình MATLAB ở các thư mục khác thư mục 
hiện hiện hành ta phải đổi thư mục bằng lệnh File | Set Path... 
 
4.  Help  và  Demo:  Phần  nay  giúp  chúng  ta  hiểu  biết  các  hàm,  các  lệnh  của 
MATLAB và chạy thử các chương trình demo 
 
§2. CÁC MA TRẬN 
1.  Các  toán  tử:  MATLAB  không  đòi  hỏi  phải  khai  báo  biến  trước  khi  dùng. 
MATLAB  phân biệt chữ  hoa  và chữ thường.  
1

Các phép toán :  
+ , ‐ , * , / , \ (chia trái) , ^ (mũ) , ‘ (chuyển vị hay số phức liên hiệp).  
 
x = 2+3 
 
a = 5 
 
b = 2 
 
a/b 
 
a\b 
Các toán tử quan hệ : 
 
< , <= , > , >= , == , ~= 
Các toán tử logic :  
& , | (or) , ~ (not) 
Các hằng :   
 
 
pi        3.14159265 
 
 
i        số ảo 
 
 
j        tương tự i 
 
 
eps      sai số 2‐52
 
 
realmin    số thực nhỏ nhất 2‐1022
 
 
realmax   số thực lớn nhất 21023
 
 
inf       vô cùng lớn 
 
 
NaN   
Not a number 
 
2. Các ma trận:  
 
a.  Nhập  ma  trận:  Ma  trận  là  một  mảng  các  số  liệu  có  m  hàng  và  n  cột. 
Trường hợp ma trận chỉ có một phần tử(ma trận 1‐1) ta có một số. Ma trận chỉ 
có một cột được gọi là một vectơ. Ta có thể nhập ma trận vào MATLAB bằng 
nhiều cách: 
• nhập một danh sách các phần...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 1 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 1 9 10 76