Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 2

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 3363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 2: ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 
 
§1. CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 
1. Hệ phương trình đầy đủ:Ta xét hệ phương trình Ax = B. Để tìm nghiệm của 
hệ ta dùng lệnh MATLAB: 
 
x= inv(A)*B 
hay: 
 
x = A\B 
 
2. Hệ phương trình có ít phương trình hơn số ẩn(underdetermined): Khi giải 
hệ trên ta đã dùng nghịch đảo ma trận. Như vậy ta chỉ nhận được kết quả khi 
ma trận A vuông(số phương trình bằng số ẩn số và định thức của A phải khác 
không). Hệ có số phương trình ít hơn số ẩn hay định thức của ma trận A của 
hệ đầy đủ bằng 0 gọi là hệ underdetermined. Một hệ như vậy có thể có vô số 
nghiệm với một hay nhiều biến phụ thuộc vào các biến còn lại. Với một hệ như 
vậy phương pháp Cramer hay phương pháp ma trận nghịch đảo không dùng 
được.  Khi  số  phương  trình  nhiều  hơn  số  ẩn  phương  pháp  chia  trái  cũng  cho 
nghiệm  với  một  vài  ẩn  số  được  cho  bằng  0.  Một  ví  dụ  đơn  giản  là  phương 
trình x + 3y = 6. Phương trình này có rất nhiều nghiệm trong đó có một nghiệm 
là x = 6 và y = 0: 
 
a = [ 1  3]; 
 
b = 6; 
 
x = a\b 
 
x =  
 
 
6 
 
 
0 
Số nghiệm vô hạn có thể tồn tại ngay cả khi số phương trình bằng số ẩn. Điều 
này  xảy  ra  khi  det(A)  =  0.  Với  hệ  này  ta  không  dùng  được  phương  pháp 
Cramer  và  phương  pháp  ma  trận  nghịch  đảo  và  phương  pháp  chia  trái  cho 
thông  báo  là  ma  trận  A  suy  biến.  Trong  trường  hợp  như  vậy  ta  có  thể  dùng 
phương  pháp  giả  nghịch  đảo  để  tìm  được  một  nghiệm  gọi  là  nghiệm  chuẩn 
minimum. 
Ví dụ: Cho hệ phương trình    
 
 
x + 2y + z = 8 
 
0x + y + 0z = 2 
 
x + y + z = 6  
29

Khi dùng phép chia trái ta nhận được: 
 
y=a\b 
 
Warning: Matrix is singular to working precision. 
y = 
    
 
Inf 
    
 
Inf 
    
 
Inf   
Nếu ta dùng phương pháp giả nghịch đảo thì có: 
 
a = [1 2 1;0 1 0;1 1 1] 
b = [8;2;6] 
 
x = pinv(a)*b 
 
x = 
    
 
2.00000000000000 
    
 
2.00000000000000 
    
 
2.00000000000000 
 
Một hệ cũng có thể có vô số nghiệm khi có đủ số phương trình. Ví dụ ta 
có hệ: 
 
2x ‐ 4y + 5z = ‐4 
 
‐4x ‐2y +3z = 4 
 
2x + 6y ‐8z = 0 
Trong hệ này phương trình thứ 3 là tổng của hai phương trình trên nên hệ thật 
sự chỉ có 2 phương trình.  
 
Tóm lại một hệ muốn có nghiệm duy nhất phải có các phương trình độc 
lập.  Việc  xác  định  các  phương  trình  trong  hệ  có  độc  lập  hay  không  khá  khó, 
nhất  là  đối  với  hệ  có  nhiều  phương  trình.  Ta  đưa  ra  một  phương  pháp  cho 
phép xác định hệ phương trình có nghiệm và liệu nghiệm đó có duy nhất hay 
khô...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 2 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 2 9 10 33