Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 3

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN ĐỒ  HOẠ GUI 
 
§1. KHÁI NIỆM CHUNG 

Để  tiện  dụng  ta  có  thể  tạo  nên  giao  diện  đồ  hoạ(GUI  ‐  Graphic  User 
Interface) giữa người dùng và MATLAB. Trong giao diện này ta có thể xuất dữ 
liệu  dưới  2  dạng:  văn  bản  và  đồ  hoạ.  Mỗi  một  GUI  có  một  hay  nhiều 
layout(diện mạo). Việc tạo GUI tạo nên một công cụ đồ hoạ phục vụ nhập xuất 
dữ liệu một cách trực giác, rất thuận tiện. Ngoài ra có thể dùng GUI để giám 
sát các quá trình, hiển thị các đối tượng. 

 

 

§2. NHẬP XUẤT KÝ TỰ, SỐ LIỆU RA GUI 
1. Tạo khung hình: Ta xét các lệnh sau(lưu vào file ct3_0.m): 
f = input(ʹNhap nhiet do(do K): ʹ); 
c = (f ‐ 32)*5/9; 
fprintf(1,ʹnhiet do(do C) la: %g\nʹ,c) 
Ba dòng lệnh trên thực hiện các công việc sau: 
 
‐ nhập giá trị đầu vào 
 
‐ thực hiện phép tính quy đổi nhiệt độ  
 
‐ xuất kết quả ra màn hình 
Bây giờ ta tìm cách cài các dòng lệnh trên sao cho chúng thực hiện trên 
khuôn khổ một khung đồ hoạ có dạng sau:  
 

             
               
Các lệnh sau(lưu vào file ct3_1.m) thực hiện công việc trên: 

 

42

set(gcf,ʹDefaultUicontrolUnitʹ,ʹNormalizedʹ) 
frame_1 = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,ʹFrameʹ,... 
                                ʹPositionʹ,[0.1 0.1  0.8 0.3]); 
frame_2 = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,ʹFrameʹ,... 
                               ʹPositionʹ,[0.1 0.6  0.8 0.3]); 
set(frame_1,ʹBackgroundColorʹ,  [0.5 0.5 0.5]); 
set(frame_2,ʹBackgroundColorʹ,  [0.5 0.5 0.5]); 
text_f = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,  ʹTextʹ,... 
                            ʹStringʹ,       ʹFahrenheit: ʹ,... 
                            ʹPositionʹ,   [0.3 0.7 0.2 0.05],ʹHorizontalAlignmentʹ,ʹLeftʹ); 
edit_f = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,   ʹEditʹ,... 
                           ʹStringʹ,   ʹ168.0ʹ,... 
                           ʹPositionʹ,  [0.6 0.7 0.1 0.05 ],... 
                           ʹHorizontalAlignmentʹ,  ʹRightʹ,... 
                           ʹCallbackʹ,   ʹct3_3ʹ); 
text_c1 = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,   ʹTextʹ,... 
                               ʹStringʹ,   ʹCelcius: ʹ,... 
                               ʹPositionʹ,   [0.3 0.3 0.2 0.05],... 
                               ʹHorizontalAlignmentʹ,   ʹLeftʹ); 
text_c2 = uicontrol(gcf,ʹStyleʹ,   ʹTextʹ,... 
                               ʹStringʹ,   ʹ100.0ʹ,... 
                               ʹPositionʹ,   [0.6 0.3 0.1 0.05],... 
                               ʹHorizontalAlignmentʹ,   ʹLeftʹ); 
Bây giờ ta sẽ xem các lệnh trên hoạt động như thế nào. Các lệnh sau: 
set(gcf,ʹDefaultUicontrolUnitʹ,   ʹNorma...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 3 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 3 9 10 762