Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 4

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4: SIMULINK 
 

§1. KHỞI ĐỘNG SIMULINK 
1. Khởi động Sinulink: Để khởi động Simulink ta theo các bước sau: 
 
•  khởi động MATLAB 
•  click  vào  icon  của  Simulink  trên  MATLAB  toolbar  hay  đánh  lệnh 
Simulink trong cửa sổ MATLAB.  
Lúc này trên màn hình xuất hiện cửa sổ Simulink Library Browser, trong đó có 
các thư viện các khối của Simulink. 
 
2. Tạo một mô hình mới: Để tạo một mô hình mới, click vào icon trên cửa sổ 
Simulink  Library  Browser  hay  chọn  menu  File  |  New  |  Model  trên  cửa  sổ 
MATLAB.   
 
3. Thay đổi một mô hình đã có: Ta có thể click vào icon trên cửa sổ Simulink 
Library  Browser  hay  chọn  Open  trên  cửa  sổ  MATLAB.  File  chứa  mô  hình  sẽ 
mở và ta có thể thay đối các thông số cũng như bản thân mô hình . 
 
§2. CHỌN ĐỐI TƯỢNG 
1.  Chọn  một  đối  tượng:  Để  chọn  một  đối  tượng,  click  lên  nó.  Khi  này  đối 
tượng sẽ có một hình chữ nhật có các góc là các hạt bao quanh. 
 
2. Chọn nhiều đối tượng: Ta có thể chọn nhiều đối tượng cùng lúc bằng cách 
dùng phím Shift và chuột hay vẽ một đường bao quanh các đối tượng đó bằng 
cách bấm chuột kéo thành hình chữ nhật và thả khi hình chữ nhật đó đã bao 
lấy các đối tượng cần chọn. 
 
3. Chọn tất cả các đối tượng: Để chọn tất cả các đối tượng trong cửa sổ ta chọn 
menu Edit | Select All.  
 

§3. CÁC KHỐI 
1. Các khối: Khối là các phần tử mà Simulink dùng để tạo mô hình. Ta có 
thể mô hình hoá bất kì một hệ thống động học nào bằng cách tạo mối liên hệ 
giữa  các  khối  theo  cách  thích  hợp.  Khi  tạo  một  mô hình ta cần thấy rằng các 
khối  của  Simulink  có  2  loại  cơ  bản:  khối  nhìn  thấy  và  khối  không  nhìn  thấy. 
Các khối không nhìn thấy được đóng vai trò quan trọng trong việc mô phỏng 
một hệ thống. Nếu ta thêm hay loại bỏ một khối không nhìn thấy được  ta đã thay 
70

đổi thuộc tính của mô hình. Các khối nhìn thấy được, ngược lại, không đóng 
vai  trò  quan  trọng  trong  mô  hình  hoá.  Chúng  chỉ  giúp  ta  xây  dựng  mô  hình 
một  cách  trực  quan  bằng  đồ  hoạ.  Một  vài  khối  của  Simulink  có  thể  là  thấy 
được  trong  một  số  trường  hợp  và  lại  không  thấy  được  trong  một  số  trường 
hợp khác. Các khối như vậy được gọi là các khối nhìn thấy có điều kiện.
 

2.  Copy  các  khối  từ  một  cửa  sổ  sang  một cửa sổ khác: Khi ta xây dựng một 
mô hình ta thường phải copy các khối từ thư viện khối của Simulink sang cửa 
sổ mô hình. Để làm việc này ta theo các bước sau: 
 
• mở cửa sổ thư viện khối  
• kéo khối ta muốn dùng từ cửa ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 4 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 4 9 10 166