Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 6

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6: MATLAB VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 
 
§1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 
1. Các dạng mô hình hệ thống: Để xây dựng mô hình của hệ thống, MATLAB 
cung  cấp  một  số  lệnh.  Mô  hình  hệ  thống  mô  tả  bằng  hàm  truyền  được  xây 
dựng nhờ lệnh tf(ts,ms) với ts là đa thức tử số và ms là đa thức mẫu số. Hàm 
zpk(z,  p,  k)  với  z  là  vec  tơ  điểm  không,  p  là  vec  tơ  điểm  cực  và  k  là  hệ  số 
khuyếch đại tạo nên mô hình điểm không‐điểm cực. Hàm ss(a, b, cʹ, d) với a, b, 
c, d là các ma trận tạo nên mô hình không gian‐trạng thái.  
Ví  dụ:  Ta  tạo  ra  một  số  mô  hình  nhờ  các  lệnh  MATLAB  sau(lưu  trong 
ct6_1.m): 
clc 
ts = [1 2]; 
ms = [1 5 4]; 
sys1 = tf(ts,ms) 
 
sys2 = zpk([‐6 1 1],[‐5 1],3) 
 
sys3 = ss([1 2; 3 4],[1 1; 0 1],[0 1; 1 2; 3 1],0) 
Kết quả là: 
Transfer function: 
           s + 2 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
s^2 + 5 s + 4 
Zero/pole/gain: 
3 (s+6) (s‐1)^2 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  (s+5) (s‐1) 
  
a =  
                        x1           x2 
           x1            1            2 
           x2            3            4 
b =  
                        u1           u2 
           x1            1            1 
           x2            0            1 
122

  

 c =  
                        x1           x2 
           y1            0            1 
           y2            1            2 
           y3            3            1 
d =  
                        u1           u2 
           y1            0            0 
           y2            0            0 
           y3            0            0 
Continuous‐time model. 
 
2. Điểm cực và điểm zero của hàm truyền: Để biến đổi hệ thống cho bởi hàm 
truyền thành hệ cho bởi điểm cực, điểm zero và hệ số khuếch đại dùng hàm 
tf2zp. Ta cũng có thể dùng hàm pole(sys) để tìm điểm cực của hệ thống sys và 
dung hàm zero(sys) để tìm điểm không của hệ thống sys 
Ví dụ: Cho hàm truyền: 
s 3 + 11s 2 + 30s
 
H(s) = 4
 
s + 9s 3 + 45s 2 + 87 s + 50
Ta cần tìm các điểm cực p, điểm zero z và hệ số khuếch đại k của nó. Ta dùng 
các lệnh MATLAB sau(lưu trong ct6_2.m): 
ts = [1 11 30 0]; 
ms = [1 9 45 87 50]; 
[z,p,k] = tf2zp(ts,ms) 
z = 
     0 
    ‐6 
    ‐5 
p = 
 ‐3.0 + 4.0i 
 ‐3.0 ‐ 4.0i 
 ‐2.0                     
 ‐1.0                     
k = 
     1   
Như vậy: 
123

s(s + 5)(s + 6)
s(s + 5)(s + 6)
=
 
(s + 1)(s + 2)(s + 3 + 4 j)(s + 3 − 4 j) (s + 1)(s + 2)(s 2 + 6s + 25)
Khi có các điểm cực, điểm zero và hệ số  khuếch đại ta có thể tìm lại hàm 
truyền bằng lệnh zp2tf. Ta dùng các lệnh MATLAB sau(lưu trong ct6_3....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 6 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 6 9 10 627