Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng Matlab - Chương 7

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7: POWER SYSTEM BLOCKSET  
 
§1. KHÁI NIỆM CHUNG 
 
Power System Blockset được thiết kế để cung cấp cho chúng ta công cụ 
hiệu  quả  và  tiện  lợi  để  mô  phỏng  nhanh  và  dễ  các  mạch  điện,  các  hệ  thống 
điện. Thư viện của nó chứa các phần tử cơ bản của mạch điện như máy biến 
áp,  đường  dây,  các  máy  điện  và  các  thiết  bị  điện  tử  công  suất.  Giao  diện  đồ 
hoạ cung cấp các thành phần của hệ thống điện. Các thành phần này dược lưu 
trong thư viện powerlib. Để mở thư viện này từ cửa sổ MATLAB ta đánh lệnh 
powerlib. Khi này MATLAB mở một cửa sổ chứa các khối hệ thống con khác 
nhau. Các hệ thống con này bao gồm: 
Electrical Sources 
Elements 
Power Electronics 
Machines 
Connectors 
Measuremets 
Extras 
Demos 
Ta có thể mở các hệ thống con này để tạo ra các cửa sổ chứa các khối mà 
ta cần copy vào mô hình. Mỗi một thành phần được biểu diễn bằng một icon 
đặc biệt. 
 
§2. MÔ HÌNH HOÁ MỘT MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN 
 
Power  System  Blockset  cho  phép  ta  xây  dựng  và  mô  phỏng  một  mạch 
điện chứa các phần tử tuyến tính cũng như phi tuyến. Ta xét một mạch điện 
R 
như hình vẽ: 
e =  2 .220sin(314π + 10°) V 
  
R = 10Ω 
L
E
 
L = 0.1 H 
 
C = 100µF 
Để  mô phỏng  mạch điện  này ta dùng các khối:  
C 
nguồn, điện trở, điện kháng, điện dung và dụng 
cụ đo. Để đo điện áp ta dùng khối Vmet. Nó cho trị số tức thời của điện áp. Để 
thấy đươc giá trị hiệu dụng ta dùng khối RMS. Các bước thực hiện như sau: 
• Từ menu File  của  cửa sổ powerlib  chọn  New  rồi chọn Model  sẽ chứa 
143

mạch  điện đầu tiên của ta và gọi là ct7_1 
 
•  Mở  thư  viện  Electrical  Sources  để  copy  AC  Voltage  Source  Block  vào 
cửa sổ ct7_1 
 
•  Mở hộp thoại  AC Voltage Source Block bằng cách nhấp đúp lên nó để 
nhập vào biên độ, phase và tần số theo các giá trị đã cho trong sơ đồ. Chú ý là 
biên độ là giá trị max của điện áp. 
 
•  Do khối điện trở không có nên copy khối  Series  RLC Branch và đặt giá 
trị điện trở như đã cho và đặt L là vô cùng và C là zero.  
 
• Thực hiện tương tự với phần tử L và C. 
• Lấy khối đo điện áp trong hệ thống con Measurement 
 
 
•  Để xem điện áp, dùng khối  Scope của Simulink chuẩn. Mở Simulink và 
copy khối Scope vào mô hình ct7_1. Nếu khối Scope được nối trực tiếp với đầu 
ra của thiết bị đo điện áp nó sẽ hiển thị điện áp theo V. 
 
• Để hoàn thành mạch điện, ta cần nối các phần tử với nhau 
Sơ đồ mô phỏng(lưu trong ct7_1.mdl) như sau: 

 
  
Bây  giờ  ta  có  thể  bắt  đầu  mô  phỏng  từ  menu  simulation.  ta  vào  menu 
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng Matlab - Chương 7 - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sử dụng Matlab - Chương 7 9 10 385