Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng VMWare

Được đăng lên bởi Lê Đình Triệu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
Môn: Hệ điều hành
Bài thực hành số 1: CÔNG CỤ VMWARE

1. Giới thiệu VMWare
VMWare là chương trình giả lập máy tính, nó cho phép người dụng tạo nhiều
máy tính ảo trên một máy tính vật lý. Các máy tính ảo này có đầy đủ các thiết bị
phần cứng ảo và có thể hoạt động giống như một máy tính thật sự.
Sử dụng VMWare giúp cho việc thử nghiệm trở nên thuận tiện.
Card mạng trên máy tính ảo:
• Khi được cài đặt, VMWare tạo ra ở máy thật 2 card mạng ảo.
o VMWare Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
o VMWare Virtual Ethernet Adapter for Vmnet8
• 2 card mạng này có thể đựơc sử dụng để máy thật giao tiếp với các
máy tính ảo.
• Khi “gắn” một card mạng vào một máy ảo, card mạng này có thể được
chọn 1 trong 3 loại sau.
o Bridge:
ƒ Card Bridge trên máy ảo chỉ có thể giao tiếp với card
mạng thật trên máy thật.
ƒ Card mạng Bridge này có thể giao tiếp với mạng vật lý
mà máy tính thật đang kết nối.
o Host-only:
ƒ Card Host-only chỉ có thể giao tiếp với card mạng ảo
VMnet1 trên máy thật.
ƒ Card Host-only chỉ có thể giao tiếp với các card Host-only
trên các máy ảo khác.
ƒ Card Host-only không thể giao tiếp với mạng vật lý mà
máy tính thật đang kết nối
o NAT:
ƒ Card NAT chỉ có thể giao tiếp với card mạng ảo VMnet8
trên máy thật.
ƒ Card NAT chỉ có thể giao tiếp với các card NAT trên các
máy ảo khác.
ƒ Card NAT không thể giao tiếp với mạng vật lý mà máy
tính thật đang kết nối. Tuy nhiên nhờ cơ chế NAT được

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
tích hợp trong VMWare, máy tính ảo có thể gián tiếp liên
lạc với mạng vật lý bên ngoài.
ƒ Chi tiết về NAT sẽ được trình bày ở bài thực hành tuần 4.
2. Một số thao tác cần chú ý.
a. Tạo mới một máy ảo.
B1:

B2:Nếu không cần thiết bị khác những thiết bị mặc định, chọn cấu hình
mặc định cho máy ảo.

B3:Chọn hệ điều hành sẽ được cài lên máy ảo.

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

B4:Đặt tên và chọn vị trí lưu các file cấu hình của VMWare, file ổ cứng ảo,
file bộ nhớ ảo.

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông

B5.Chọn loại card mạng ảo.

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên
Bộ môn Mạng máy tính và Viễn thông
B6.Chọn dung lượng ổ cứng ảo.Nếu chọn ‘Allocate all disk space now’ thì
VMWare sẽ tự động cấp phát một file chiếm dung lượng tương ứng ở mục
‘Disk size’ dành cho đĩa cứng ảo.

B7.Máy ảo đã ...
Khoa Công ngh Thông tin – Đại hc Khoa hc t nhiên
B môn Mng máy tính và Vin thông
Môn: H điu hành
Bài thc hành s 1: CÔNG C VMWARE
1. Gii thiu VMWare
VMWare là chương trình gi lp máy tính, nó cho phép người dng to nhiu
máy tính o trên mt máy tính vt lý. Các máy tính o này có đầy đủ các thiết b
phn cng o và có th hot động ging như mt máy tính tht s.
S dng VMWare giúp cho vic th nghim tr nên thun tin.
Card mng trên máy tính o:
Khi được cài đặt, VMWare to ra máy tht 2 card mng o.
o VMWare Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
o VMWare Virtual Ethernet Adapter for Vmnet8
2 card mng này có th đựơc s dng để máy tht giao tiếp vi các
máy tính o.
Khi “gn” mt card mng vào mt máy o, card mng này có th được
chn 1 trong 3 loi sau.
o Bridge:
Card Bridge trên máy o ch có th giao tiếp vi card
mng tht trên máy tht.
Card mng Bridge này có th giao tiếp vi mng vt lý
mà máy tính tht đang kết ni.
o Host-only:
Card Host-only ch có th giao tiếp vi card mng o
VMnet1 trên máy tht.
Card Host-only ch có th giao tiếp vi các card Host-only
trên các máy o khác.
Card Host-only không th giao tiếp vi mng vt lý mà
máy tính tht đang kết ni
o NAT:
Card NAT ch có th giao tiếp vi card mng o VMnet8
trên máy tht.
Card NAT ch có th giao tiếp vi các card NAT trên các
máy o khác.
Card NAT không th giao tiếp vi mng vt lý mà máy
tính tht đang kết ni. Tuy nhiên nh cơ chế NAT được
Sử dụng VMWare - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng VMWare - Người đăng: Lê Đình Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Sử dụng VMWare 9 10 368