Ktl-icon-tai-lieu

sự trừu tượng hóa dữ liệu

Được đăng lên bởi Ha Phi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU

“Alorithms + Data Structures = Programs”
N. Wirth
“Computing is an art form. Some programs are elegant,
some are exquisite, some are sparkling.
My claim is it is possible to write grand programs,
noble programs, truly magnifient programs”
D.E.Knuth
Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu
trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM
computing curricula, theo quan điểm hiện đại.
Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử
dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở
mức độ trừu tượng. Một trong các nội dung chính của sách này là nghiên
cứu các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT) và các CTDL để cài đặt các
KDLTT. KDLTT quan trọng nhất là tập động (một tập đối tượng dữ liệu với
các phép toán tìm kiếm, xen, loại, …), KDLTT này được sử dụng rộng rãi
nhất trong các chương trình ứng dụng. Các KDLTT cơ bản khác sẽ được
nghiên cứu là : danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, hàng ưu tiên, từ điển, …
1

Chúng ta sẽ cài đặt các KDLTT bởi các lớp C + +. Sự cài đặt các
KDLTT bởi các lớp C + + cho phép ta có thể biểu diễn các đối tượng dữ liệu
và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu trong các chương trình ứng dụng
một cách toán học, ngắn gọn và dễ hiểu, tương tự như khi ta sử dụng các số
nguyên, số thực trong chương trình. Một ưu điểm quan trọng khác là, nó cho
phép khi thiết kế và cài đặt phần mềm, chúng ta có thể làm việc ở mức độ
quan niệm cao, có thể thực hành được các nguyên lý lập trình.
Với mỗi KDLTT, chúng ta sẽ nghiên cứu các cách cài đặt bởi các
CTDL khác nhau. Hiệu quả của các phép toán trong mỗi cách cài đặt sẽ
được đánh giá. Sự đánh giá so sánh các cách cài đặt sẽ giúp cho người sử
dụng có sự lựa chọn thích hợp cho từng chương trình ứng dụng. Thông qua
sự cài đặt các lớp C + + cho mỗi KDLTT và các chương trình ứng dụng
chúng, độc giả sẽ được cung cấp thêm nhiều kỹ thuật lập trình hữu ích.
Sự nghiên cứu mỗi KDLTT sẽ được tiến hành qua các bước sau đây.
 Đặc tả KDLTT. Chúng ta sẽ mô tả các đối tượng dữ liệu bằng cách sử
dụng các ký hiệu, các khái niệm toán học và logic. Các phép toán trên
các đối tượng dữ liệu sẽ được mô tả bởi các hàm toán học.
 Lựa chọn CTDL thích hợp để cài đặt đối tượng dữ liệu
 Thiết kế và cài đặt lớp C + +.
 Phân tích hiệu quả của các phép toán.
 Các ví dụ ứng dụng.
Tổ chức sách
Nội dung của cuốn sách được tổ chức thành ba phần. Phần 1 sẽ nghiên
cứu các CTDL cơ bản được sử dụng để cài đặt các KDLTT, đó là danh sách
liên kết (DS...
LỜI NÓI ĐẦU
“Alorithms + Data Structures = Programs”
N. Wirth
“Computing is an art form. Some programs are elegant,
some are exquisite, some are sparkling.
My claim is it is possible to write grand programs,
noble programs, truly magnifient programs”
D.E.Knuth
Cuốn sách này trình bày các vấn đề bản, quan trọng nhất của Cấu
trúc dữ liệu (CTDL) thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM
computing curricula, theo quan điểm hiện đại.
Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử
dụng c đối tượng dữ liệu các phép toán trên các đối tượng dữ liệu
mức độ trừu tượng. Một trong các nội dung chính của sách y nghiên
cứu các kiểu dữ liệu trừu tượng (KDLTT) các CTDL để cài đặt các
KDLTT. KDLTT quan trọng nhất là tập động (một tập đối tượng dữ liệu với
các phép toán tìm kiếm, xen, loại, ), KDLTT này được sử dụng rộng rãi
nhất trong các chương trình ứng dụng. Các KDLTT bản khác sẽ được
nghiên cứu là : danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, hàng ưu tiên, từ điển, …
1
sự trừu tượng hóa dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sự trừu tượng hóa dữ liệu - Người đăng: Ha Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
sự trừu tượng hóa dữ liệu 9 10 614