Ktl-icon-tai-lieu

Subnet Masks

Được đăng lên bởi Hai ShenChen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài viết Subnet Masks
Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro

Subnet Masks
Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là
Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau:
Address Class
Class A
Class B
Class C

Subnet mask trong dạng nhị phân
11111111 00000000 00000000 00000000
11111111 11111111 00000000 00000000
11111111 11111111 11111111 00000000

Subnet mask
255.0.0.0
255.255.0.0
255.255.255.0

Subnet Mask của Class A bằng 255.0.0.0 có nghĩa rằng ta dùng 8 bits, tính từ trái qua phải (các
bits được set thành 1), của địa chỉ IP để phân biệt các NetworkID của Class A. Trong khi đó, các
bits còn sót lại (trong trường hợp Class A là 24 bits đuợc reset thành 0) được dùng để biểu diễn
computers, gọi là HostID. Nếu bạn chưa quen cách dùng số nhị phân hãy đọc qua bài Hệ thống
số nhị phân.
Subnetting
Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0 (có thể viết là:
139.12.0.0/16, ở đây số 16 có nghĩa là 16 bits được dùng cho NetworkID). Một Network với địa
chỉ thế nầy có thể chứa 65,534 nodes hay computers (65,534 = (2^16) –2 ) . Đây là một con số
quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic.
Giả tỉ chúng ta chia cái Network nầy ra làm bốn Subnet. Công việc sẽ bao gồm ba bước:
1) Xác định cái Subnet mask
2) Liệt kê ID của các Subnet mới
3) Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet
Bước 1: Xác định cái Subnet mask
Để đếm cho đến 4 trong hệ thống nhị phân (cho 4 Subnet) ta cần 2 bits. Công thức tổng quát là:
Y = 2^X
mà Y = con số Subnets (= 4)
X = số bits cần thêm (= 2)
Do đó cái Subnet mask sẽ cần 16 (bits trước đây) +2 (bits mới) = 18 bits
Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/18 (để ý con số 18 thay vì 16 như trước đây). Con số hosts tối đa
có trong mỗi Subnet sẽ là: ((2^14) –2) = 16,382. Và tổng số các hosts trong 4 Subnets là: 16382 *
4 = 65,528 hosts.

Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới
Trong địa chỉ IP mới (139.12.0.0/18) con số 18 nói đến việc ta dùng 18 bits, đếm từ bên trái, của
32 bit IP address để biểu diễn địa chỉ IP của một Subnet.
Subnet mask trong dạng nhị phân
11111111 11111111 11000000 00000000

Subnet mask
255.255.192.0

Như thế NetworkID của bốn Subnets mới có là:
Subnet
1
2
3
4

Subnet ID trong dạng nhị phân
10001011.00001100.00000000.00000000
10001011.00001100.01000000.00000000
10001011.00001100.10000000.00000000
10001011.00001100.11000000.00000000

Subnet ID
139.12.0.0/18
139.12.64.0/18
139.12.128.0/18
139.12.192.0/18

B...
Bài viết Subnet Masks
Tài liệu tham khảo cho học viên CCNA của VnPro
Subnet Masks
Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là
Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau:
Address Class Subnet mask trong dạng nhị phân Subnet mask
Class A 11111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0
Class B 11111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0
Class C 11111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0
Subnet Mask của Class A bằng 255.0.0.0 có nghĩa rằng ta dùng 8 bits, tính từ trái qua phải (các
bits được set thành 1), của địa chỉ IP để phân biệt các NetworkID của Class A. Trong khi đó, các
bits còn sót lại (trong trường hợp Class A là 24 bits đuợc reset thành 0) được dùng để biểu diễn
computers, gọi là HostID. Nếu bạn chưa quen cách dùng số nhị phân hãy đọc qua bài Hệ thống
số nhị phân.
Subnetting
Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0 (có thể viết là:
139.12.0.0/16, ở đây số 16 có nghĩa là 16 bits được dùng cho NetworkID). Một Network với địa
chỉ thế nầy có thể chứa 65,534 nodes hay computers (65,534 = (2^16) –2 ) . Đây là một con số
quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic.
Giả tỉ chúng ta chia cái Network nầy ra làm bốn Subnet. Công việc sẽ bao gồm ba bước:
1) Xác định cái Subnet mask
2) Liệt kê ID của các Subnet mới
3) Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet
Bước 1: Xác định cái Subnet mask
Để đếm cho đến 4 trong hệ thống nhị phân (cho 4 Subnet) ta cần 2 bits. Công thức tổng quát là:
Y = 2^X
Y = con số Subnets (= 4)
X = số bits cần thêm (= 2)
Do đó cái Subnet mask sẽ cần 16 (bits trước đây) +2 (bits mới) = 18 bits
Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/18 (để ý con số 18 thay vì 16 như trước đây). Con số hosts tối đa
có trong mỗi Subnet sẽ là: ((2^14) –2) = 16,382. Và tổng số các hosts trong 4 Subnets là: 16382 *
4 = 65,528 hosts.
Subnet Masks - Trang 2
Subnet Masks - Người đăng: Hai ShenChen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Subnet Masks 9 10 343