Ktl-icon-tai-lieu

Sưu tầm thủ thuật P19

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 3542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu T m Th Thu t

traitimbinhyen_nova@yahoo.com

M cL c
1

Thi t K : Nguy n Anh Tú

Sưu T m Th Thu t
TT

traitimbinhyen_nova@yahoo.com
Tiêu đ

Trang

1

5 ti n ích b sung cho Firefox

3

2

Thêm 2 chương trình email dùng trên

3

Mobi Systems Office Suite 2.10 xem, so n văn b n và b ng tính trên đTDđ

9

4

Chu n b mùa thi

11

5

đánh giá & c nh báo virus v m t s chương trình chơi t ự ng trong game VLTK

13

6

Scientific Workplace ph n m m toán h c chuyên nghi p

15

7

LogMeIn ựi u khi n máy tính t ... r t xa!

19

8

Vài kinh nghi m s d ng trình duy t Opera@USB

20

ựĩa USB flash Portable Thunderbird & JBMail

5

9

DOSBox làm s ng l i m t th h game vang bóng m t th i

22

10

Mobiola Web Camera bi n ựi n tho i di ự ng thành webcam

24

2

Sưu T m Th Thu t

traitimbinhyen_nova@yahoo.com

5 ti n ích b sung cho Firefox
N u b n ựang dùng Firefox 1.5 làm trình duy t web thì 5 ti n ích b sung sau ựây th t
ựáng ự cài thêm: SwitchProxy ự thay ự i Proxy, FireFTP ự t i file lên máy ch ,
Wmlbrowser ự duy t WAP, Sage ự ự c tin RSS và VietTrans ự tra t ựi n theo cách
Ộclick & seeỢ.
M t trong nh ng nguyên nhân giúp cho firefox qua m t ie là ựư c
thi t k v i tính m r t cao. b ng vi c cài ự t thêm các ph n m
r ng (extension), ngư i s d ng có th b sung cho trình duy t này
nhi u tính năng m i. bài vi t này gi i thi u v i b n 5 extension ựáng
giá nh t trong th i gian g n ựây.
Wmlbrowser - duy t WAPsite
- đ a ch t i:  (54 KB).
- Tương thích: Firefox t 1.0 - 1.5.
Các WAPsite ựư c xây d ng ự ph c v cho nh ng ngư i dùng
ựi n tho i di ự ng (đTDđ) có cài s n trình duy t WAP. Chúng cũng
thu c v Internet, nhưng dư ng như là Ộth gi i bên kiaỢ ự i v i
ngư i dùng máy tính vì trình duy t web không hi u ựư c c u trúc
trang Wap. Wmlbrowser là ti n ích giúp b n xem tr c ti p các
WAPsite trên máy tính. Sau khi cài ự t, b n gõ tr c ti p ự a ch
WAPsite vào thanh ự a ch , Firefox s t ự ng hi n th thông tin trên WAPsite ựó.
Dùng Firefox ự lư t WAP có hai ưu ựi m so v i dùng đTDđ: th nh t, màn hình r ng và
con chu t rõ ràng d dùng hơn cái đTDđ bé xíu; th hai, trang WAP ự n v i b n r t nhanh
do không ph i ỘchuiỢ qua c a ngõ WAP (WAP Gateway) và b nén ựó.
FireFTP - chuy n t i file lên máy ch
- đ a ch t i:  (92 KB).
- Tương thích: Firefox 1.5.
Ti n ích Ộbé h t tiêuỢ này bi n Firefox thành trình FTP client có tính năng chuy n file t
c ng lên các d ch v máy ch và ngư c l i. Cài ự t xong b n vào Tools > FireFTP ự kh i
...
Sưu Tầm Thủ Thuật
traitimbinhyen_nova@yahoo.com
1
Mc Lc
Thiết Kế: Nguyn Anh Tú
Sưu tầm thủ thuật P19 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sưu tầm thủ thuật P19 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Sưu tầm thủ thuật P19 9 10 466