Ktl-icon-tai-lieu

Sybex Windows 2000 Enterprise Storage Soluttions

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Table of Contents
Windows 2000 Enterprise Storage Solutions...................................................................................................1
Introduction.........................................................................................................................................................3
Whats in This Book................................................................................................................................3
Chapter 1: Windows 2000 Storage Overview.................................................................................................6
Overview.................................................................................................................................................6
Storage Growth.......................................................................................................................................6
Storage Grows Beyond Itself................................................................................................................10
Windows 2000 StorageIt Begins..........................................................................................................13
Chapter 2: Storage Terminology....................................................................................................................15
Defining Storage Terms........................................................................................................................15
Defining Your Backup Strategy............................................................................................................18
Understanding Media Types.................................................................................................................25
Managing Media...................................................................................................................................31
But What About.?.................................................................................................................................34
Chapter 3: Windows 2000 Storage Enhancements.......................................................................................36
Overview...............................................................................................................................................36
Removable Storage Manager (RSM)....................................................................................................36
Remote...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sybex Windows 2000 Enterprise Storage Soluttions - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sybex Windows 2000 Enterprise Storage Soluttions 9 10 659