Ktl-icon-tai-lieu

System hacking

Được đăng lên bởi latvat25
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hướng dẫn tấn công hệ thống bằng linux
System Hacking Athena Center
SVTH: Huỳnh Dương Khang Trang 1
M ĐẦU
Theo thng ca công ty Bkav, t đầu năm 2013 đến nay, ti Việt Nam đã
2.405 website của các quan, doanh nghiệp b xâm nhp, trung bình mi
tháng khong 300 website b tấn công. Ông Ngọc Sơn, Phó chủ tch ph
trách Nghiên cu phát trin ca Bkav cho biết, các cơ quan doanh nghiệp b tn
công gần như là đầy đủ, t ít nghiêm trọng đến nghiêm trng và rt nghiêm trng
(nhằm đánh cắp các tài liu mật) các độc này nhm c vào B Công An, B
Quốc phòng, ngân hàng, các quan đơn v nghiên cu, các doanh nghiệp…Theo
nhìn nhn của Bkav, đã có những chiến dch tấn công, phát tán mã độc có ch đích
vào Việt Nam. Trong đó, bản thân các v tn công trên mng các v xâm nhp
h thng công ngh thông tin nhm do thám, trc li, phá hoi d liệu, ăn cắp
tài sn, cnh tranh không lành mnh mt s v mt an toàn thông tin s khác
đang gia tăng mức báo đng v s ợng, đa dng v hình thc, tinh vi hơn về
công ngh.
Hin nay, các thiết b như máy tính PC, laptop, đều có kết ni mng ni b
hoc kết ni Internet . Trên các thiết b này, hu hết cài đặt các phn mm ng
dụng như IE, Microsoft Office, Adobe Reader ,…. và chy h điu hành
như Windows XP, Windows 7…
Tuy nhiên, các ng dụng này đều có nhng l hng mà các hacker có th xâm
nhp và khai thác. Quá trình khai thác din ra âm thm mà hu hết các nn nhân
không th nào biết đưc cho dù thường xuyên update các chương trình diệt
virus như nhiều người suy nghĩ
Trong thi gian va qua, vi s ng dn ca trung tâm Athena cùng
nhng tài liệu đã nghiên cứu qua, mt phần nào đó i đã nắm được các phương
pháp các hacker (Nói riêng Hacker Việt Nam) hay ng để xâm nhp h thng
qua các l hng nêu trên tng hp lại đ chúng ta cùng tìm ra phương hướng
gii quyết
Tôi xin cam kết, kết qu đạt được do tôi t thc hiện dưới s ng dn
ca thầy Võ Đỗ Thng
System hacking - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
System hacking - Người đăng: latvat25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
System hacking 9 10 535