Ktl-icon-tai-lieu

Table - bố cục một trang web sử dụng bảng

Được đăng lên bởi anhcubk
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Table - bố cục một trang web sử dụng bảng
Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác
đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web
của mình như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một
layout sinh động hơn. Trang này chỉ đề cập tới những cái cơ bản nhất của Table.
Cặp TAG <table></table> tạo ra một Table. Như bạn biết, một Table được tạo ta từ nhiều dòng
và mỗi dòng lại có thể chứa nhiều ô. Mỗi cặp TAG <tr></tr> tạo ra một dòng, trong dòng ấy bạn
có thể sử dụng nhiều cặp TAG <td></td> để có nhiều ô. Cũng như <p>, <tr> và <td> thực ra là
một TAG đơn, không cần đến </tr> và </td> nhưng nếu cẩn thận, ta vẫn nên dùng nó như một
cặp TAG.
HTML Code của bảng trên được viết như sau:
Code:
<table border="1" bordercolor="red" width="80%" align="center" cellpadding="10"
cellspacing="5" bgcolor="gray">
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 3</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#feedd1" align="left">Dòng 2 - ô 3</td>
</tr>
</table><table width="100%"> cho biết chiều rộng của table này là 100%, con số này không có
một giá trị cố định, nó sẽ thay đổi theo mức rộng của màn ảnh của người đến xem, như vậy
người xem không phải scroll ngang. Nhưng khi bạn dùng một giá trị cố định, chẳng hạn:
width="800", Table này sẽ luôn luôn rộng chừng ấy pixel, bất kể màn ảnh là 800 hay 1024
pixels.
<td width="33%"> cho biết, ô đó chiếm 33% chiều rộng của dòng.
<table align="center"> hướng bảng vào trung tâm của trang web, <td align= "left"> định hướng
toàn bộ nội dung của một ô. align có thể mang các giá trị sau: "left" (gía trị mặc định - không cần
viết cũng được), "center" (trung tâm), "right" (phải)
bgcolor có thể sử dụng cho trang web (<body>), toàn bộ table (<table>) hoặc từng ô (<td>)
border="1" bordercolor="red" có nghĩa: bảng có khung với độ dày 1, màu đỏ
Bạn có thể định khoảng cách giữa nội dung và khung trong một ô bằng cellpadding,
cellpadding="10" có nghĩa là text cách khung 10 pixels. Tương tự như vậy với khoảng cách giữa
các ô trong bảng (cellpadding): cellspacing="5" có nghĩa là các ô của table cách nhau 5 pixels

Trong table trên, bạn thấy các ô có chiều c...
Table - b cc mt trang web s dng bng
Table - một yếu tố rất quan trong trong các Website đẹp. Table cho phép bạn có một sự chính xác
đến từng pixel trong bố cục của Homepage. Với Table bạn có thể trang trí và bố cục trang web
của mình như một tờ báo với nhiều cột khác nhau. Table làm cho trang web của bạn có một
layout sinh động hơn. Trang này chỉ đề cập tới những cái cơ bản nhất của Table.
Cặp TAG <table></table> tạo ra một Table. Như bạn biết, một Table được tạo ta từ nhiều dòng
và mỗi dòng lại có thể chứa nhiều ô. Mỗi cặp TAG <tr></tr> tạo ra một dòng, trong dòng ấy bạn
có thể sử dụng nhiều cặp TAG <td></td> để có nhiều ô. Cũng như <p>, <tr> và <td> thực ra là
một TAG đơn, không cần đến </tr> và </td> nhưng nếu cẩn thận, ta vẫn nên dùng nó như một
cặp TAG.
HTML Code của bảng trên được viết như sau:
Code:
<table border="1" bordercolor="red" width="80%" align="center" cellpadding="10"
cellspacing="5" bgcolor="gray">
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 1 - ô 3</td>
</tr>
<tr>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 1</td>
<td width="33%" bgcolor="#C0C0C0" align="left">Dòng 2 - ô 2</td>
<td width="34%" bgcolor="#feedd1" align="left">Dòng 2 - ô 3</td>
</tr>
</table><table width="100%"> cho biết chiều rộng của table này là 100%, con số này không có
một giá trị cố định, nó sẽ thay đổi theo mức rộng của màn ảnh của người đến xem, như vậy
người xem không phải scroll ngang. Nhưng khi bạn dùng một giá trị cố định, chẳng hạn:
width="800", Table này sẽ luôn luôn rộng chừng ấy pixel, bất kể màn ảnh là 800 hay 1024
pixels.
<td width="33%"> cho biết, ô đó chiếm 33% chiều rộng của dòng.
<table align="center"> hướng bảng vào trung tâm của trang web, <td align= "left"> định hướng
toàn bộ nội dung của một ô. align có thể mang các giá trị sau: "left" (gía trị mặc định - không cần
viết cũng được), "center" (trung tâm), "right" (phải)
bgcolor có thể sử dụng cho trang web (<body>), toàn bộ table (<table>) hoặc từng ô (<td>)
border="1" bordercolor="red" có nghĩa: bảng có khung với độ dày 1, màu đỏ
Bạn có thể định khoảng cách giữa nội dung và khung trong một ô bằng cellpadding,
cellpadding="10" có nghĩa là text cách khung 10 pixels. Tương tự như vậy với khoảng cách giữa
các ô trong bảng (cellpadding): cellspacing="5" có nghĩa là các ô của table cách nhau 5 pixels
Table - bố cục một trang web sử dụng bảng - Trang 2
Table - bố cục một trang web sử dụng bảng - Người đăng: anhcubk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Table - bố cục một trang web sử dụng bảng 9 10 80