Ktl-icon-tai-lieu

Tái định nghĩa

Được đăng lên bởi Tài Lê Hồng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8. Tái định nghĩa

Chương này thảo luận về tái định nghĩa hàm và toán tử trong C++. Thuật ngữ
tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cấp nhiều định nghĩa’. Tái định
nghĩa hàm liên quan đến việc định nghĩa các hàm riêng biệt chia sẻ cùng tên,
mỗi hàm có một dấu hiệu duy nhất. Tái định nghĩa hàm thích hợp cho:
Định nghĩa các hàm về bản chất là làm cùng công việc nhưng thao tác
trên các kiểu dữ liệu khác nhau.
• Cung cấp các giao diện tới cùng hàm.
•

Tái định nghĩa hàm (function overloading) là một tiện lợi trong lập trình.
Giống như các hàm, các toán tử nhận các toán hạng (các đối số) và trả về
một giá trị. Phần lớn các toán tử C++ có sẵn đã được tái định nghĩa rồi. Ví dụ,
toán tử + có thể được sử dụng để cộng hai số nguyên, hai số thực, hoặc hai
địa chỉ. Vì thế, nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Các định nghĩa xây dựng
sẵn cho các toán tử được giới hạn trên những kiểu có sẵn. Các định nghĩa
thêm vào có thể được cung cấp bởi các lập trình viên sao cho chúng cũng có
thể thao tác trên các kiểu người dùng định nghĩa. Mỗi định nghĩa thêm vào
được cài đặt bởi một hàm.
Tái định nghĩa các toán tử sẽ được minh họa bằng cách sử dụng một số
lớp đơn giản. Chúng ta sẽ thảo luận các qui luật chuyển kiểu có thể được sử
dụng như thế nào để rút gọn nhu cầu cho nhiều tái định nghĩa của cùng toán
tử. Chúng ta sẽ trình bày các ví dụ của tái định nghĩa một số toán tử phổ biến
gồm << và >> cho xuất nhập, [] và () cho các lớp chứa, và các toán tử con trỏ.
Chúng ta cũng sẽ thảo luận việc khởi tạo và gán tự động, tầm quan trọng của
việc cài đặt chính xác chúng trong các lớp sử dụng các thành viên dữ liệu
được cấp phát động.
Không giống như các hàm và các toán tử, các lớp không thể được tái
định nghĩa; mỗi lớp phải có một tên duy nhất. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ
thấy trong chương 8, các lớp có thể được sửa đổi và mở rộng thông qua khả
năng thừa kế (inheritance).
Chương 8: Tái định nghĩa

122

8.1. Tái định nghĩa hàm
Xem xét một hàm, GetTime, trả về thời gian hiện tại của ngày theo các tham
số của nó, và giả sử rằng cần có hai biến thể của hàm này: một trả về thời
gian theo giây tính từ nửa đêm, và một trả về thời gian theo giờ, phút, giây.
Rõ ràng các hàm này phục vụ cùng mục đích nên không có lý do gì lại để cho
chúng có những cái tên khác nhau.
C++ cho phép các hàm được tái định nghĩa, nghĩa là cùng hàm có thể có
hơn một định nghĩa:
long GetTime (void);
// số giây tính từ nửa đêm
void GetTime (int &hours, int &minutes, int &seconds);

Khi hàm GetTime được gọi, trình ...
Chương 8. Tái định nghĩa
Chương này tho lun v tái định nghĩa hàm và toán t trong C++. Thut ng
tái định nghĩa (overloading) nghĩa là ‘cung cp nhiu định nghĩa’. Tái định
nghĩa hàm liên quan đến vic định nghĩa các hàm riêng bit chia s cùng tên,
mi hàm có mt du hiu duy nht. Tái định nghĩa hàm thích hp cho:
Định nghĩa các hàm v bn cht là làm cùng công vic nhưng thao tác
trên các kiu d liu khác nhau.
Cung cp các giao din ti cùng hàm.
Tái định nghĩa hàm (function overloading) là mt tin li trong lp trình.
Ging như các hàm, các toán t nhn các toán hng (các đối s) và tr v
mt giá tr. Phn ln các toán t C++ có sn đã được tái định nghĩa ri. Ví d,
toán t + có th được s dng để cng hai s nguyên, hai s thc, hoc hai
địa ch. Vì thế, nó có nhiu định nghĩa khác nhau. Các đị
nh nghĩa xây dng
sn cho các toán t được gii hn trên nhng kiu có sn. Các định nghĩa
thêm vào có th được cung cp bi các lp trình viên sao cho chúng cũng có
th thao tác trên các kiu người dùng định nghĩa. Mi định nghĩa thêm vào
được cài đặt bi mt hàm.
Tái định nghĩa các toán t s được minh ha bng cách s dng mt s
lp đơn gin. Chúng ta s tho lun các qui lu
t chuyn kiu có th đưc s
dng như thế nào để rút gn nhu cu cho nhiu tái định nghĩa ca cùng toán
t. Chúng ta s trình bày các ví d ca tái định nghĩa mt s toán t ph biến
gm
<<>> cho xut nhp, []() cho các lp cha, và các toán t con tr.
Chúng ta cũng s tho lun vic khi to và gán t động, tm quan trng ca
vic cài đặt chính xác chúng trong các lp s dng các thành viên d liu
được cp phát động.
Không ging như các hàm và các toán t, các lp không th được tái
định nghĩa; mi lp phi có mt tên duy nht. Tuy nhiên, như chúng ta s
thy trong chương 8, các lp có th được sa đổi và m
rng thông qua kh
năng tha kế (inheritance).
Chương 8: Tái định nghĩa
122
Tái định nghĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tái định nghĩa - Người đăng: Tài Lê Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tái định nghĩa 9 10 436