Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu API kết nối pay

Được đăng lên bởi Tank Bom
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway

TÀI LIỆU KẾT NỐI THANH TOÁN
THẺ TRẢ TRƯỚC QUA KNP
Phiên bản cập nhật ngày 18.2.2013

Công ty cổ phần Lê Nguyễn
Địa chỉ : Số 25 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội
Website : Ketnoipay.com

1

2Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway

1. Mục đích :
Tài liệu này mô tả kết nối sử dụng hệ thống KNP GATEWAY của Kết Nối Pay để
thanh toán cho các dịch vụ của đối tác thông qua thẻ trả trước.
Tham số

Kiểu

Loại thẻ

VNP

String

VinaPhone

VMS

String

MobiFone

VTT

String

Viettel

GATE

String

Gate

VTC

String

VTC

2. Mô hình kết nối :

2

3Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway

3. Các tham số KNP cung cấp cho đối tác :
KNP sẽ cung cấp cho đối tác 4 thông tin quan trọng :
• Partner
• Partner ID
• Password cấp 1
• Password cấp 2
Để quản lý sản lượng và thiết lập kết nối. Vui lòng truy cập Acc.ketnoipay.com để
tìm hiểu hoặc chỉnh sửa các thông tin này.

Tham số

Định dạng

Partner

String

Tên đối tác ( Cố định và duy nhất )

Int

ID đối tác ( Cố định và duy nhất )

PartnerID

Mô tả

Mật khẩu cấp 1

String

Mật khẩu đăng nhập acc.ketnoipay.com

Mật khẩu cấp 2

String

Mật khẩu để chỉnh sửa IP, Signal

IP

String

Các IP cho phép truy cập API ( Đối tác tự sửa được )

Signal

String

Chữ kí của mỗi giao dịch sẽ được thiết lập bằng MD5 của
Signal và các Input khác ( Đối tác tự sửa được )

Đăng nhập Acc.ketnoipay.com để chỉnh sửa IP, Signal cho phù hợp.

3

4Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway

4. Mô tả API chi tiết
Đối tác sử dụng API GACHTHE để gạch cho 1 thẻ trả trước. Nếu thẻ hợp lệ, hệ
thống sẽ trả lại mệnh giá của thẻ. Trong trường hợp gặp lỗi, sử dụng bảng tra cứu
để tìm hiểu lỗi và cách xử lý.

4.1 Định dạng Url API Gạch Thẻ :
Api này cũng có thể sử dụng Method POST thay cho GET như mặc định :


TxtPartnerID=PNID&TxtType=TYPE&TxtMaThe=MATHE&TxtSeri=SERI
&TxtTransId=TRANSID&TxtKey=KEY

4.2 Giá trị tham số Input truyền vào :
Tham số
TxtPort

Kiểu
Int

Mô tả
64980, 64981, 64982, 64983, 64984, 64985 : Vina, Mobifone
64986 : Gate
64987 : VTC
64989, 64990 : Viettel
( Chọn 1 trong các port phù hợp )

TxtPartnerId

Int

Mã đối tác do KNP cung cấp

TxtType

String

VNP, VMS, VTT, GATE , VTC ( Chữ HOA )

TxtMaThe

String

Mã thẻ cào, tra cứu theo bảng độ dài thẻ cào phía dưới

TxtSeri

String

Seri thẻ ( Bắt buộc ) gồm 9 đến 15 kí tự

4

5Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway

TxtTransId

String

TxtKey

String

Id giao dịch . Nên duy nhất để đối soát, tra cứu ...
1Tài liệu kết nối thanh toán Ketnoipay Gateway
TÀI LIỆU KẾT NỐI THANH TOÁN
THẺ TRẢ TRƯỚC QUA KNP
Phiên bản cập nhật ngày 18.2.2013
Công ty cổ phần Lê Nguyễn
Địa chỉ : Số 25 Huỳnh Thúc Kháng – Hà Nội
Website : Ketnoipay.com
1
Tài liệu API kết nối pay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu API kết nối pay - Người đăng: Tank Bom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu API kết nối pay 9 10 731