Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu audition

Được đăng lên bởi nbaonguyen1990
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1716 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tham khảo hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý âm thanh Sound Forge Pro 10

MỤC LỤC
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM SOUND FORGE PRO 10 ............... 3
1.1.

Giới thiệu về Sound Forge Pro 10........................................................ 3

1.2.

Yêu cầu cấu hình .................................................................................. 4

1.2.1.

Hệ điều hành..................................................................................... 4

1.2.2.

Yêu cầu phần cứng ........................................................................... 4

1.3.

Hướng dẫn cài đặt................................................................................. 4

1.4.

Gở bỏ chương trình .............................................................................. 7

1.5.

Làm quen với cửa sổ giao diện làm việc của Sound Forge Pro 10:..... 8

PHẦN II: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN............................................................... 11
2.1.

Sử dụng thanh TRANSPORT ............................................................ 11

2.2.

Con trỏ trong chương trình................................................................. 11

2.3.

Tạo một cửa sổ file âm thanh ............................................................. 12

2.4.

Mở một file âm thanh ......................................................................... 12

2.5.

Thao tác cắt, sao chép, dán dữ liệu âm thanh..................................... 14

2.6.

Thao tác dán đặc biệt.......................................................................... 14

2.7.

Undo – Redo: Hồi phục lại thao tác trước đó và ngược lại................ 15

2.8.

Công cụ Pencil.................................................................................... 16

2.9.

Đóng một file âm thanh...................................................................... 16

2.10.

Lưu trữ một file âm thanh .................................................................. 16

2.11.

File Crash Recovery........................................................................... 17

2.12.

Làm việc với Project .......................................................................... 18

2.13.

Đánh dấu đoạn âm thanh – Tạo Marker ............................................ 18
1

Tài liệu tham khảo hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý âm thanh Sound Forge Pro 10

PHẦN III: CÔNG TÁC THU ÂM TRONG SOUND FORGE PRO 10 ........... 20
3.1.

Thực hiện các thao tác chuẩn bị trước khi thu âm ....................
Tài liu tham kho hướng dn s dng chương trình x lý âm thanh Sound Forge Pro 10
1
MC LC
PHN I : TNG QUAN V PHN MM SOUND FORGE PRO 10............... 3
1.1. Gii thiu v Sound Forge Pro 10........................................................ 3
1.2. Yêu cu cu hình .................................................................................. 4
1.2.1. H điu hành..................................................................................... 4
1.2.2. Yêu cu phn cng ........................................................................... 4
1.3. Hướng dn cài đặt................................................................................. 4
1.4. G b chương trình .............................................................................. 7
1.5. Làm quen vi ca s giao din làm vic ca Sound Forge Pro 10:..... 8
PHN II: CÁC THAO TÁC CƠ BN............................................................... 11
2.1. S dng thanh TRANSPORT ............................................................ 11
2.2. Con tr trong chương trình................................................................. 11
2.3. To mt ca s file âm thanh ............................................................. 12
2.4. M mt file âm thanh.........................................................................
12
2.5. Thao tác ct, sao chép, dán d liu âm thanh..................................... 14
2.6. Thao tác dán đặc bit.......................................................................... 14
2.7. Undo – Redo: Hi phc li thao tác trước đó và ngược li................ 15
2.8. Công c Pencil.................................................................................... 16
2.9. Đóng mt file âm thanh...................................................................... 16
2.10. Lưu tr mt file âm thanh.................................................................. 16
2.11. File Crash Recovery........................................................................... 17
2.12. Làm vic vi Project.......................................................................... 18
2.13. Đánh du đon âm thanh – To Marker ............................................ 18
tài liệu audition - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu audition - Người đăng: nbaonguyen1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tài liệu audition 9 10 424