Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu bằng a

Được đăng lên bởi Original Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 640 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER

MỤC LỤC
1.

Làm việc với đối tượng khác trong PowerPoint ........................................ 2

a.

Chèn bảng biểu vào Slide và các thao tác trên bảng ................................... 2

b.

Chèn biểu đồ và các thao tác trên biểu đồ..................................................... 2

c.

Nhúng hình ảnh, vẽ các hình cơ bản ............................................................... 3

2.

Chèn các liên kết Hyperlink vào trang trình chiếu .................................... 3

3.

Tạo nút điều khiển chuyển động của Slide ............................................... 3

4.

Sử dụng Trigger ....................................................................................... 3

5.

Chèn âm thanh, phim minh họa vào bài trình chiếu ................................. 3

a.

Chèn âm thanh................................................................................................... 3

b.

Phim minh họa ................................................................................................... 4

6.
Điều khiển các điều khiển: ActiveX Windows Media Player và Shockware
Flash Object ..................................................................................................... 4

a.

Chèn Windows Media Player............................................................................. 4

b.

Chèn Shockware Flash Object .......................................................................... 4

7.

8.

Các kỹ thuật trên bài trình chiếu .............................................................. 4

a.

Thiết lập cơ chế cho bài trình chiếu (Setup show) ........................................ 4

b.

Tạo phiên trình chiếu tùy chọn ........................................................................ 4

c.

Đóng gói bài trình chiếu và xuất ra đĩa CD .................................................... 5

Sử dụng một số phím tắt khi trình chiếu ........................................................... 5

MICROSOFT POWERPOINT

Trang 1

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER

MICROSOFT POWERPOINT
1. Làm việc với đối tượng khác trong PowerPoint
a. Chèn bảng biểu vào Slide và các thao tác trên bảng
Chèn bảng:
- Insert
Table
Insert Table
Sử dụng một trong các lựa chọn sau:
o Giữ phím trái chuột
Drag để xác định số cột (chiều ngang) và số dòng
(chiều dọc).
o Insert Table:
 Xác định số cột trong Number of Columns
 Xác định số dòng trong Number of Rows
o Excel SpreadSheet:...
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER
MICROSOFT POWERPOINT Trang 1
M
M
M
C
C
C
L
L
L
C
C
C
1. Làm vic vi đối tượng khác trong PowerPoint ........................................ 2
a. Chèn bng biu vào Slide và các thao tác trên bng ................................... 2
b. Chèn biểu đồ và các thao tác trên biểu đồ..................................................... 2
c. Nhúng hình nh, v các hình cơ bản ............................................................... 3
2. Chèn các liên kết Hyperlink vào trang trình chiếu .................................... 3
3. Tạo nút điều khin chuyn động ca Slide ............................................... 3
4. S dng Trigger ....................................................................................... 3
5. Chèn âm thanh, phim minh ha vào bài trình chiếu ................................. 3
a. Chèn âm thanh................................................................................................... 3
b. Phim minh ha ................................................................................................... 4
6. Điu khiển các điều khin: ActiveX Windows Media Player và Shockware
Flash Object ..................................................................................................... 4
a. Chèn Windows Media Player............................................................................. 4
b. Chèn Shockware Flash Object .......................................................................... 4
7. Các k thut trên bài trình chiếu .............................................................. 4
a. Thiết lập cơ chế cho bài trình chiếu (Setup show) ........................................ 4
b. To phiên trình chiếu tùy chn ........................................................................ 4
c. Đóng gói bài trình chiếu và xuất ra đĩa CD .................................................... 5
8. S dng mt s phím tt khi trình chiếu ........................................................... 5
tài liệu bằng a - Trang 2
tài liệu bằng a - Người đăng: Original Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
tài liệu bằng a 9 10 337