Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin Học Thầy Lê Minh Hoàng

Được đăng lên bởi gamogoma
Số trang: 330 trang   |   Lượt xem: 2229 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LÊ MINH HOÀNG

(A.K.A DSAP Textbook)

Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999-2006

Try not to become a man of success
but rather to become a man of value.
Albert Einstein

i

MỤC LỤC
PHẦN 1. BÀI TOÁN LIỆT KÊ ......................................................................... 1
§1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐẠI SỐ TỔ HỢP ................................................................2
1.1. CHỈNH HỢP LẶP ....................................................................................................................................... 2
1.2. CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP........................................................................................................................ 2
1.3. HOÁN VỊ .................................................................................................................................................... 2
1.4. TỔ HỢP....................................................................................................................................................... 3

§2. PHƯƠNG PHÁP SINH (GENERATION) ....................................................................................4
2.1. SINH CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N................................................................................................... 5
2.2. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ ..................................................................................................... 6
2.3. LIỆT KÊ CÁC HOÁN VỊ ........................................................................................................................... 8

§3. THUẬT TOÁN QUAY LUI ..........................................................................................................12
3.1. LIỆT KÊ CÁC DÃY NHỊ PHÂN ĐỘ DÀI N ........................................................................................... 12
3.2. LIỆT KÊ CÁC TẬP CON K PHẦN TỬ ................................................................................................... 13
3.3. LIỆT KÊ CÁC CHỈNH HỢP KHÔNG LẶP CHẬP K ............................................................................. 15
3.4. BÀI TOÁN PHÂN TÍCH SỐ .................................................................................................................... 17
3.5. BÀI TOÁN XẾP HẬU .............................................................................................................................. 19

§4. KỸ THUẬT NHÁNH CẬN ..................................................................................
L
L
Ê
Ê
M
M
I
I
N
N
H
H
HOÀ
HOÀ
N
N
G
G

(A.K.A DSAP Textbook)
Đại hc Sư phm Hà Ni, 1999-2006
Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin Học Thầy Lê Minh Hoàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin Học Thầy Lê Minh Hoàng - Người đăng: gamogoma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
330 Vietnamese
Tài liệu bồi dưỡng HSG Tin Học Thầy Lê Minh Hoàng 9 10 208