Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu c++

Được đăng lên bởi trungpro1992
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 3239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++
Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một
chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta :
// my first program in C++

Hello World!

#include <iostream.h>
int main ()
{
cout << "Hello World!";
return 0;
}

Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập
trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một
trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm
những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét từng dòng một :
// my first program in C++

Đây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt đầu bằng hai dấu sổ (//) được coi là chút thích
mà chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào đến hoạt động của chương trình. Chúng có
thể được các lập trình viên dùng để giải thích hay bình phẩm bên trong mã nguồn của
chương trình. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì
mà chương trình chúng ta làm.
#include <iostream.h>

Các câu bắt đầu bằng dấu (#) được dùng cho preprocessor (ai dịch hộ tôi từ này với).
Chúng không phải là những dòng mã thực hiện nhưng được dùng để báo hiệu cho trình
dịch. Ở đây câu lệnh #include <iostream.h> báo cho trình dịch biết cần phải
"include" thư viện iostream. Đây là một thư viện vào ra cơ bản trong C++ và nó phải
được "include" vì nó sẽ được dùng trong chương trình. Đây là cách cổ điển để sử dụng
thư viện iostream
int main ()

Dòng này tương ứng với phần bắt đầu khai báo hàm main. Hàm main là điểm mà tất cả
các chương trình C++ bắt đầu thực hiện. Nó không phụ thuộc vào vị trí của hàm này (ở
đầu, cuối hay ở giữa của mã nguồn) mà nội dung của nó luôn được thực hiện đầu tiên khi
chương trình bắt đầu. Thêm vào đó, do nguyên nhân nói trên, mọi chương trình C++ đều
phải tồn tại một hàm main.
Theo sau main là một cặp ngoặc đơn bởi vì nó là một hàm. Trong C++, tất cả các hàm
mà sau đó là một cặp ngoặc đơn () thì có nghĩa là nó có thể có hoặc không có tham số
(không bắt buộc). Nội dung của hàm main tiếp ngay sau phần khai báo chính thức được
bao trong các ngoặc nhọn ( { } ) như trong ví dụ của chúng ta

cout << "Hello World";

Dòng lệnh này làm việc quan trọng nhất của chương trình. cout là một dòng (stream)
output chuẩn trong C++ được định nghĩa trong thư viện iostream và những gì mà dòng
lệnh này làm là gửi chuỗi kí tự "Hello World" ra màn hình.
Chú ý rằng dòng này kết thúc bằng dấu chấm phẩy(( ; ). Kí tự n...
Bài 1 : Cấu Trúc Của Một Chương Trình C++
Có lẽ một trong những cách tốt nhất để bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình là bằng một
chương trình. Vậy đây là chương trình đầu tiên của chúng ta :
// my first program in C++
#include <iostream.h>
int main ()
{
cout << "Hello World!";
return 0;
}
Hello World!
Chương trình trên đây là chương trình đầu tiên mà hầu hết những người học nghề lập
trình viết đầu tiên và kết quả của nó là viết câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là một
trong những chương trình đơn giản nhất có thể viết bằng C++ nhưng nó đã bao gồm
những phần cơ bản mà mọi chương trình C++ có. Hãy cùng xem xét từng dòng một :
// my first program in C++
Đây là dòng chú thích. Tất cả các dòng bắt đầu bằng hai dấu sổ (//) được coi là chút thích
mà chúng không có bất kì một ảnh hưởng nào đến hoạt động của chương trình. Chúng có
thể được các lập trình viên dùng để giải thích hay bình phẩm bên trong mã nguồn của
chương trình. Trong trường hợp này, dòng chú thích là một giải thích ngắn gọn những gì
mà chương trình chúng ta làm.
#include <iostream.h>
Các câu bắt đầu bằng dấu (#) được dùng cho preprocessor (ai dịch hộ tôi từ này với).
Chúng không phải là những dòng mã thực hiện nhưng được dùng để báo hiệu cho trình
dịch. Ở đây câu lệnh #include <iostream.h> báo cho trình dịch biết cần phải
"include" thư viện iostream. Đây là một thư viện vào ra cơ bản trong C++ và nó phải
được "include" vì nó sẽ được dùng trong chương trình. Đây là cách cổ điển để sử dụng
thư viện iostream
int main ()
Dòng này tương ứng với phần bắt đầu khai báo hàm main. Hàm main là điểm mà tất cả
các chương trình C++ bắt đầu thực hiện. Nó không phụ thuộc vào vị trí của hàm này (ở
đầu, cuối hay ở giữa của mã nguồn) mà nội dung của nó luôn được thực hiện đầu tiên khi
chương trình bắt đầu. Thêm vào đó, do nguyên nhân nói trên, mọi chương trình C++ đều
phải tồn tại một hàm main.
Theo sau main là một cặp ngoặc đơn bởi vì nó là một hàm. Trong C++, tất cả các hàm
mà sau đó là một cặp ngoặc đơn () thì có nghĩa là nó có thể có hoặc không có tham số
(không bắt buộc). Nội dung của hàm main tiếp ngay sau phần khai báo chính thức được
bao trong các ngoặc nhọn ( { } ) như trong ví dụ của chúng ta
tài liệu c++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu c++ - Người đăng: trungpro1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
tài liệu c++ 9 10 416