Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu căn bản về mạng máy tính

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Bách Khoa Online: hutonline.net

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Bách Khoa Online: hutonline.net

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Nội dung môn học
CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3:
CHƯƠNG 4:

GIỚI THIỆU VỀ TCP/IP
THIẾT KẾ GIẢI THUẬT CHO
CHƯƠNG TRÌNH CLIENT/SERVER
LẬP TRÌNH MẠNG TRÊN CÁC MÔI
TRUỜNG PHỔ DỤNG
LẬP TRÌNH MẠNG VỚI JAVA

Lập trình mạng – Chương 1

1

Nội dung môn học(tt)
CHƯƠNG 5:
CHƯƠNG 6:

LẬP TRÌNH WEB — CGI
LẬP TRÌNH WEB VỚI CÁC CÔNG
NGHỆ PHỔ BIẾN

CHƯƠNG 7:

ỨNG DỤNG XML TRONG LẬP
TRÌNH MẠNG

CHƯƠNG 8:

BẢO MẬT DỮ LIỆU TRUYỀN

Lập trình mạng – Chương 1

2

Bách Khoa Online: hutonline.net

1

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

Tài liệu tham khảo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[1] Douglas E. Comer, Internetworking with TCP/IP, Prentice-Hall,1993.
[2] W. Richard Stevens, Unix Network Programming, Prentice-Hall,1990.
[3] Arthur Dumas, Programming Winsock, Sams Publishing,1995.
[4] Merlin, Conrad Hughes ..., Java Network Programming, Manning Publications
Co., 1997.
[5] D. Travis Dewire, Second-Generation Client/Server Computing, Mc Graw-Hill,
1997.
[6] John Shapley Gray, Interprocess Comunication in UNIX, Prentice-Hall,1997.
[7] Deitel & Deitel. Java How to program, 3th edition, Prentice-Hall,1999.
[8] Richard Anderson, ..., Professional Active Server Pages 3.0, Wrox Press, 1999.
[9] Marty Hall, Core Servlet and Java Server Pages, Prentice-Hall PTR, 2000
[10] MSDN.
[11] Tập tài liệu RFC.

Lập trình mạng – Chương 1

3

Lập trình mạng – Chương 1

4

Bách Khoa Online: hutonline.net

2

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ TCP/IP
1.1 Tổng quát về TCP/IP.
1.2 Các giao thức và dịch vụ trên TCP/IP.
1.3 Khái niệm về Socket.
1.4 Một số ứng dụng mạng.

Lập trình mạng – Chương 1

5

1.1 Tổng quát về TCP/IP.
OSI
Application
Presentation
Session
Transport

Network

TCP/IP
Applications layer Telnet

Transport layer
(host level)

FTP

SMTP

DNS

TCP

SNMP

UDP

ICMP

Internet layer
(gateway level)

IP

ARP

Data link Network interface
layer
Physical

Ethernet

Token Ring

FDDI

Lập trình mạng – Chương 1

WANs

6

Bách Khoa Online: hutonline.net

3

Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com

1.1 Tổng quát về TCP/IP (tt)
• Một số đặc tính :
– Độc lập về hình thái của mạng.
– Độc lập về phần cứng của mạng.
– Các chuẩn giao thức mở.
– Mô hình địa chỉ toàn cầu.
– Nền tảng client/server mạnh mẽ.
– Các chuẩn về giao thức ứng dụng mạnh mẽ.

Lập trình mạng – Chương 1

7

1.1 Tổng quá...
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
Tìm kiếm & download ebook: bookilook.com
Bách Khoa Online: hutonline.net
Tài liệu căn bản về mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu căn bản về mạng máy tính - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu căn bản về mạng máy tính 9 10 320