Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu chuyên tin

Được đăng lên bởi ledong1080
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 620 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây
Phần 1 : Khái niệm chung
I / Định nghĩa đồ thị :
Đồ thị gồm tập hợp X và một ánh xạ F từ X vào X ( ánh xạ này có thể đa trị ). Kí
hiệu đồ thị là G(X,F) .
Thí dụ : Trong mặt phẳng , hình ảnh hình học của đồ thị có thể nh :
+ Tập X : tập điểm ( gọi là tập đỉnh của đồ thị )
+ ánh xạ F biểu hiện nh tập cung U ( có hớng hoặc vô hớng )
Cung nối đỉnh x
i
với đỉnh x
k
kí hiệu là u
ik
.
Đỉnh x
i
gọi là đỉnh gốc , đỉnh x
k
gọi là đỉnh ngọn của cung u
ik
. Cung nối 1 đỉnh với chính
đỉnh ấy gọi là cung khuyên .
Đỉnh treo là đỉnh chỉ có 1 cung nối với nó , cung này cũng gọi là cung treo
Đỉnh cô lập là đỉnh không có cung nào nối với nó .
Tập hợp các cung của một đồ thị kí hiệu là U , thì đồ thị ký hiệu là G(X,U)
Ma trận kề của đồ thị ( có N đỉnh ) là ma trận A(N,N) đợc tạo nh sau :
Nếu có s cung nối đỉnh i với đỉnh k thì A[i,k] = s ( thông thờng s=1 ) . Nếu không có cung
nào nối thì A[i,k]=0
Trong ma trận A(7,7) qui định A[i,i]=0 (i=1..7)
_____________________
Chơng Đồ thị TDH - 9/2/2013 -9/2/2013
Phần 1 : Khái niệm chung
0011000
0010001
1101000
1010100
0001000
0000100
0100000
1

1
3
4
2
7
6
5
II / Phân loại đồ thị :
Cách phân loại theo số cung S nối 2 đỉnh : nếu S = 0..1 thì có đơn đồ thị , nếu S>1 có đa đồ
thị
Cách phân loại theo cung có hớng và vô hớng :
+ Trong đồ thị có hớng qui định chiều đi trên cung từ đỉnh gốc đến đỉnh ngọn.
+ Trong đồ thị vô hớng không phân biệt chiều đi trên cung ( nghĩa là không định hớng trên cung ). Khi đó trong ma trận kề ta có A[i,k] = A[k,i] ( số cung từ i tới k cũng là số
cung từ k tới i ). Đồ thị vô hớng còn gọi là đồ thị đối xứng . Cung trong đồ thị đối xứng đợc
gọi là cạnh của đồ thị
III / Một số định nghĩa khác :
a ) Trong đồ thị có h ớng :
+ Tổng số cung đi vào một đỉnh gọi là bán bậc vào của đỉnh .Tổng số cung đi ra từ
một đỉnh gọi là bán bậc ra của đỉnh .
+ Một dãy cung liên tiếp ( có thể không cùng chiều ) gọi là một dây chuyền.
+ Một dây chuyền mà ngọn của cung này là gốc của cung tiếp theo (trừ cung cuối
cùng ) đợc gọi là một mạch ( còn gọi là đờng đi có hớng )
+ Một mạch khép kín (ngọn cung cuối cùng trùng với gốc cung đầu tiên ) gọi là
mạch đóng ( còn gọi là chu trình có hớng )
+ Chu trình sơ cấp là chu trình đi qua các đỉnh của nó không quá 1 lần (trừ đỉnh đầu
và đỉnh cuối)
+ Độ dài của mạch là tổng khoảng cách các cung của nó (trong một số trờng hợp ngời ta coi mỗi cung dài bằng 1 thì độ dài của mạch là số lợng cung trên mạc...
http://123doc.org/document/553160-tai-lieu-on-thi-hsg-tin-hoc-4.htm
Tài liệu chuyên tin 11 Hà Tây
Phần 1 : Khái niệm chung
I / Định nghĩa đồ thị :
Đồ thị gồm tập hợp X và một ánh xạ F từ X vào X ( ánh xạ này có thể đa trị ). Kí
hiệu đồ thị là G(X,F) .
Thí dụ : Trong mặt phẳng , hình ảnh hình học của đồ thị có thể nh :
+ Tập X : tập điểm ( gọi là tập đỉnh của đồ thị )
+ ánh xạ F biểu hiện nh tập cung U ( có hớng hoặc vô hớng )
Cung nối đỉnh x
i
với đỉnh x
k
kí hiệu là u
i k
.
Đỉnh x
i
gọi là đỉnh gốc , đỉnh x
k
gọi là đỉnh ngọn của cung u
ik
. Cung nối 1 đỉnh với chính
đỉnh ấy gọi là cung khuyên .
Đỉnh treo là đỉnh chỉ có 1 cung nối với nó , cung này cũng gọi là cung treo
Đỉnh cô lập là đỉnh không có cung nào nối với nó .
Tập hợp các cung của một đồ thị kí hiệu là U , thì đồ thị ký hiệu là G(X,U)
Ma trận kề của đồ thị ( có N đỉnh ) là ma trận A(N,N) đợc tạo nh sau :
Nếu có s cung nối đỉnh i với đỉnh k thì A[i,k] = s ( thông thờng s=1 ) . Nếu không có cung
nào nối thì A[i,k]=0
Trong ma trận A(7,7) qui định A[i,i]=0 (i=1..7)
_____________________
Chơng Đồ thị TDH - 9/2/2013 -9/2/2013
Phần 1 : Khái niệm chung
0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1
1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
1
Tài liệu chuyên tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu chuyên tin - Người đăng: ledong1080
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tài liệu chuyên tin 9 10 818