Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu CNTT

Được đăng lên bởi tran-van-huynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 12 chương 2:
Cho a, b là 2 mảng số nguyên kích thước tương ứng là m và n. Hãy dùng logic vị từ đặc
tả các phát biểu sau:
a)

a là hoán vị của b

b)

a chứa hoàn toàn trong b

c)

a, b không có phần tử chung

d)

a, b có chung tập hợp các phần tử

Giải:
a)

a là hoán vị của b.

∀ i ∈ N, 0 ≤ i < m,∃ j ∈ N , 0 ≤ j < n, n=m, a[i]=b[j].
b)

a chứa hoàn toàn trong b.

∀ i ∈ N, 0 ≤ i < m,∃ j ∈ N , 0 ≤ j < n, m ≤ n , a[i]=b[j].
c)

a,b không có phần tử chung.

∀ i ∈ N, 0 ≤ i < m,∀ j ∈ N , 0 ≤ j < n, a[i] #b[j].
d)

a,b có chung tập hợp các phần tử.

∀ i ∈ N, 0 ≤ i < m,∃ j ∈ N , 0 ≤ j < n, a[i]=b[j].

...
Bài 12 chương 2:
Cho a, b 2 mảng số nguyên kích thướcơng ứng m n. Hãy dùng logic vị từ đặc
tả các phát biểu sau:
a) a là hoán vị của b
b) a chứa hoàn toàn trong b
c) a, b không có phần tử chung
d) a, b có chung tập hợp các phần tử
Giải:
a) a là hoán vị của b.
i N, 0 ≤ i < m, j N , 0 ≤ j < n, n=m, a[i]=b[j].
b) a chứa hoàn toàn trong b.
i N, 0 ≤ i < m, j N , 0 ≤ j < n, m ≤ n , a[i]=b[j].
c) a,b không có phần tử chung.
i N, 0 ≤ i < m, j N , 0 ≤ j < n, a[i] #b[j].
d) a,b có chung tập hợp các phần tử.
i N, 0 ≤ i < m, j N , 0 ≤ j < n, a[i]=b[j].
Tài Liệu CNTT - Người đăng: tran-van-huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài Liệu CNTT 9 10 119