Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu cơ bản về html

Được đăng lên bởi sondesigner
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ HTML
Giớt thiệu về HTML
HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language(Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) ,và
đây là ngôn ngữ chính được sử dụng cho việc thiết kế các website.
- Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ
- Những tag hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào
- Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html
- Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản.
Tim Berners-Lee là cha đẻ của HTML.Năm 1989, ông nghiên cứu ra ngôn ngữ HTML như là
một giao thức truyền đạt thông tin giữa giới khoa học với nhau và thành công của nó vẫn còn cho
đến ngày nay.
HTML 1 không cho phép truyền đạt cấu trúc trang phức tạp, nhưng vừa đủ để cho phép tạo ra
một trang web đơn giản.Phiên bản đầu tiên được tung ra vào cuối năm 1990 và gần như một năm
sau, ngôn ngữ này mới thực sự được ứng dụng.
Vào tháng 7 năm 1994, HTML 2 được phát hành. HTML 2 là phiên bản cải tiến của HTML.
Phiên bản lần này được tạo ra bởi sự nỗ lực rất lớn của những người yêu thích HTML trên khắp
thế giới.
Phiên bản HTML 3.2 là phiên bản mạnh nhất của sê-ri này và trước khi được tung ra, nó được
duyệt bởi W3C và bởi các nhà cung cấp trình duyệt chóp bu là Netscape và Microsoft.
HTML4 có những công cụ có giá trị mang lại thêm nhiều đất sáng tạo cho dân thiết kế web:
CSS.
Vào tháng 1 năm 2008, W3C tung ra bản nháp của HTML5 và thế thượng phong có vẻ nghiêng
về HTML
Thành phần của HTML
Các dạng thẻ HTML


Thẻ HTML dùng để viết lên những thành tố HTML



Thẻ HTML được bao quanh bởi hai dấu lớn hơn < và > nhỏ hơn.



Những thẻ HTML thường có một cặp giống như <b> và </b>



Thẻ thứ nhất là thẻ mở đầu và thẻ thứ hai là thẻ kết thúc.



Dòng chữ ở giữa hai thẻ bắt đầu và kết thúc là nội dung.



Những thẻ HTML không phân biệt in hoa và viết thường, ví dụ dạng <b> và <B> đều
như nhau,

Các thuộc tính của thẻ HTML
Những thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng. Những thuộc tính này cung cấp thông tin về
thành phần HTML của trang web. Tag này xác định thành phần thân của trang HTML: <body>.
Với một thuộc tính thêm vào là bgcolor, bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng màu nền của
trang này là màu đỏ, giống như sau: <body bgcolor="red"> hoặc <body bgcolor="#E6E6E6">
(#E6E6E6 là giá trị hex của màu)
Thẻ này sẽ xác định dạng bảng HTML:<table> với một thuộc tính đường viền (border), bạn có
thể báo cho trình duyệt biết rằng bảng sẽ không có đường viền: <table border="0">
Thuộc tính luôn luôn đi kèm một cặp như name/val...
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ HTML
Giớt thiệu về HTML
HTML là viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language(Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) ,và
đây là ngôn ngữ chính được sử dụng cho việc thiết kế các website.
- Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ
- Những tag hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào
- Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html
- Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản.
Tim Berners-Lee là cha đẻ của HTML.Năm 1989, ông nghiên cứu ra ngôn ngữ HTML như là
một giao thức truyền đạt thông tin giữa giới khoa học với nhau và thành công của nó vẫn còn cho
đến ngày nay.
HTML 1 không cho phép truyền đạt cấu trúc trang phức tạp, nhưng vừa đủ để cho phép tạo ra
một trang web đơn giản.Phiên bản đầu tiên được tung ra vào cuối năm 1990 và gần như một năm
sau, ngôn ngữ này mới thực sự được ứng dụng.
Vào tháng 7 năm 1994, HTML 2 được phát hành. HTML 2 là phiên bản cải tiến của HTML.
Phiên bản lần này được tạo ra bởi sự nỗ lực rất lớn của những người yêu thích HTML trên khắp
thế giới.
Phiên bản HTML 3.2 là phiên bản mạnh nhất của sê-ri này và trước khi được tung ra, nó được
duyệt bởi W3C và bởi các nhà cung cấp trình duyệt chóp bu là Netscape và Microsoft.
HTML4 có những công cụ có giá trị mang lại thêm nhiều đất sáng tạo cho dân thiết kế web:
CSS.
Vào tháng 1 năm 2008, W3C tung ra bản nháp của HTML5 và thế thượng phong có vẻ nghiêng
về HTML
Thành phần của HTML
Các dạng thẻ HTML
Thẻ HTML dùng để viết lên những thành tố HTML
Thẻ HTML được bao quanh bởi hai dấu lớn hơn < và > nhỏ hơn.
Những thẻ HTML thường có một cặp giống như <b> và </b>
Tài liệu cơ bản về html - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu cơ bản về html - Người đăng: sondesigner
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tài liệu cơ bản về html 9 10 71