Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu giáo khoa Chuyên Tin - Quyển 1

Được đăng lên bởi minhvu2611
Số trang: 219 trang   |   Lượt xem: 7864 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Hå sÜ ®µm (Chñ biªn)
®ç ®øc ®«ng – lª minh hoµng – nguyÔn thanh hïng

tµi liÖu gi¸o khoa

chuyªn tin
quyÓn 1

Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam

C«ng ty Cæ phÇn dÞch vô xuÊt b¶n Gi¸o dôc H Néi - Nh xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam
gi÷ quyÒn c«ng bè t¸c phÈm.

349-2009/CXB/43-644/GD
2

M sè : 8I746H9

L I NÓI ð U
B Giáo d c và ðào t o ñã ban hành chương trình chuyên tin h c cho các
l p chuyên 10, 11, 12. D a theo các chuyên ñ chuyên sâu trong chương trình
nói trên, các tác gi biên so n b sách chuyên tin h c, bao g m các v n ñ cơ
b n nh t v c u trúc d li u, thu t toán và cài ñ t chương trình.
B sách g m ba quy n, quy n 1, 2 và 3. C u trúc m i quy n bao g m: ph n
lí thuy t, gi i thi u các khái ni m cơ b n, c n thi t tr c ti p, thư ng dùng nh t;
ph n áp d ng, trình bày các bài toán thư ng g p, cách gi i và cài ñ t chương
trình; cu i cùng là các bài t p. Các chuyên ñ trong b sách ñư c l a ch n mang
tính h th ng t cơ b n ñ n chuyên sâu.
V i tr i nghi m nhi u năm tham gia gi ng d y, b i dư ng h c sinh chuyên tin
h c c a các trư ng chuyên có truy n th ng và uy tín, các tác gi ñã l a ch n,
biên so n các n i dung cơ b n, thi t y u nh t mà mình ñã s d ng ñ d y h c
v i mong mu n b sách ph c v không ch cho giáo viên và h c sinh chuyên
PTTH mà c cho giáo viên, h c sinh chuyên tin h c THCS làm tài li u tham kh o
cho vi c d y và h c c a mình.
V i kinh nghi m nhi u năm tham gia b i dư ng h c sinh, sinh viên tham gia
các kì thi h c sinh gi i Qu c gia, Qu c t H i thi Tin h c tr Toàn qu c,
Olympiad Sinh viên Tin h c Toàn qu c, Kì thi l p trình viên Qu c t khu v c
ðông Nam Á, các tác gi ñã l a ch n gi i thi u các bài t p, l i gi i có ñ nh
hư ng ph c v cho không ch h c sinh mà c sinh viên làm tài li u tham kh o
khi tham gia các kì thi trên.
L n ñ u t p sách ñư c biên so n, th i gian và trình ñ có h n ch nên ch c
ch n còn nhi u thi u sót, các tác gi mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp c a b n
ñ c, các ñ ng nghi p, sinh viên và h c sinh ñ b sách ñư c ngày càng hoàn
thi n hơn .
Các tác gi

3

4

Chuyên ñ 1

THU T TOÁN
VÀ PHÂN TÍCH THU T TOÁN
1. Thu t toán
Thu t toán là m t trong nh ng khái ni m quan tr ng nh t trong tin h c. Thu t ng
thu t toán xu t phát t nhà khoa h c Ar p Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al
Khowarizmi. Ta có th hi u thu t toán là dãy h u h n các bư c, m i bư c mô t
chính xác các phép toán ho c hành ñ ng c n th c hi n, ñ gi i quy t m t v n ñ .
ð hi u ñ y ñ ý nghĩa c a khái ni m thu t toán chúng ta xem xét 5 ñ c trưng sau
c a thu t toán:
•

ð u vào (Input): Thu t toán nh n d li...
Hå sÜ ®µm (Chñ biªn)
®ç ®øc ®«ng – lª minh hoµng – nguyÔn thanh hïng
tµi liÖu gi¸o khoa
c
c
h
h
u
u
y
y
ª
ª
n
n
t
t
i
i
n
n
quyÓn 1
Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc viÖt nam
Tài liệu giáo khoa Chuyên Tin - Quyển 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu giáo khoa Chuyên Tin - Quyển 1 - Người đăng: minhvu2611
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
219 Vietnamese
Tài liệu giáo khoa Chuyên Tin - Quyển 1 9 10 93