Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu GIS

Được đăng lên bởi Gió Cô Đơn
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 4963 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ARCGIS 9.x
VERSION: 1.0

Tài li u ư c l p b i:

Tài li u hư ng d n s d ng ArcMap

1

2

3

4

5

Phiên b n 1.0

Gi i thi u ArcMap ...................................................................................................... 5
1.1
Các khái ni m cơ b n trong ArcMap .................................................................. 5
1.2
Kh i ng ArcMap ............................................................................................. 6
1.3
M b n ........................................................................................................... 8
1.4
Table of contents (TOC) ..................................................................................... 9
1.5
Data View và Layout View............................................................................... 10
1.6
Xem b n ....................................................................................................... 11
1.7
S d ng Bookmarks .......................................................................................... 12
1.8
C a s phóng i và c a s t ng quát............................................................... 14
1.9
Tìm ki m thông tin trên b n ......................................................................... 15
T o b n ................................................................................................................. 20
2.1
T o b n ......................................................................................................... 20
2.2
Thêm d li u ki u Coverage, Shapefile, Geodatabase...................................... 23
2.3
Thêm b n v CAD............................................................................................. 23
2.4
ăng ký t a cho file CAD............................................................................ 24
2.5
Thêm d li u b m t (TIN) ............................................................................... 27
2.6
Thêm d li u d ng t a
X,Y vào b n ....................................................... 27
2.7
H tr c t a .................................................................................................... 28
Qu n lý các layer....................................................................................................... 30
3.1
Thay i dòng mô t layer................................................................................. 32
3.2
Copy layer ......................................................................................................... 34
3...
ARCGIS 9.x
VERSION: 1.0
Tài liệu được lập bởi:
Tài liệu GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu GIS - Người đăng: Gió Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tài liệu GIS 9 10 754