Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu GIS

Được đăng lên bởi Gió Cô Đơn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1429 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
For Evaluation Only.

H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm Mapinfow

Sè tiÕt :

30 tiÕt (10 buæi)

Ng−êi so¹n ®Ò c−¬ng :

ThS. NguyÔn HiÖu

Yªu cÇu kiÕn thøc
Tr−íc khi häc sö dông phÇn mÒm Mapinfow, sinh viªn cÇn ph¶i ®−îc trang bÞ
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc ®¹i c−¬ng, c¬ së viÔn th¸m vµ GIS, c¬ së b¶n ®å häc.
Môc ®Ých m«n häc
Gióp cho sinh viªn cã thÓ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, sö dông phÇn mÒm
Mapinfow ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vµ biªn tËp, tr×nh
bµy b¶n ®å.
S¶n phÈm cÇn ph¶i ®¹t ®−îc cña mçi sinh viªn sau kho¸ häc lµ 1 b¶n ®å hµnh
chÝnh ®−îc tr×nh bµy vµ biªn tËp hoµn chØnh kÌm theo 1 b¶n ®å chuyªn ®Ò.
Néi dung chi tiÕt

PhÇn 1. Giíi thiÖu chung
1.1. Tæ chøc d÷ liÖu vµ b¶n ®å trong Mapinfow
1.2. ChuyÓn t¶i d÷ liÖu vµo Mapinfow
1.3. Qu¶n lý d−íi d¹ng c¸c líp th«ng tin
1.4. C¸c cöa sæ cña b¶n ®å, b¶ng d÷ liÖu vµ ®å thÞ trong Mapinfow
1.5. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å
1.6. C¸c thanh c«ng cô lµm viÖc

(3 tiÕt)

PhÇn 2. NhËp d÷ liÖu nÒn vµ thiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin b¶n ®å
2.1. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho b¶n ®å
2.2. Më d÷ liÖu ¶nh trong Mapinfow
2.3. G¸n c¬ së to¸n häc cho ¶nh
2.4. T¹o c¸c líp th«ng tin b¶n ®å
2.4.1. T¹o tõ menu chÝnh
2.4.2. T¹o tõ líp nh¸p (cosmetic layer)
2.5. Lµm viÖc víi c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (Layer Control)
2.6. L−u cÊt d÷ liÖu

(3 tiÕt)

PhÇn 3. VÏ vµ chØnh söa c¸c ®èi t−îng trªn b¶n ®å
3.1. C¸c c«ng cô vÏ vµ chØnh söa
3.2. VÏ c¸c ®èi t−îng ®· ®−îc ®Þnh d¹ng trong Mapinfow
3.3. VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®iÓm
3.4. T¹o c¸c ®èi t−îng d¹ng text

(12 tiÕt)

1

3.5. VÏ c¸c ®èi t−îng bÊt k×
3.6. Thay ®æi h×nh d¹ng, kÝch th−íc vµ mµu s¾c cña c¸c ®èi t−îng
3.7. DÝnh node
3.8. Lµm tr¬n ®−êng
3.9. ChuyÓn c¸c ®èi t−îng tõ d¹ng ®−êng sang d¹ng vïng vµ ng−îc l¹i
3.10. Sè ho¸ b¶n ®å
3.11. T¹o l−íi chiÕu b¶n ®å tù ®éng
3.12. T¹o th−íc tû lÖ tù ®éng
PhÇn 4. NhËp d÷ liÖu thuéc tÝnh cho b¶n ®å
4.1. C¸ch t¹o cÊu tróc b¶ng d÷ liÖu
4.2. CÊu tróc b¶ng c¸c d¹ng tr−êng d÷ liÖu
4.3. Qu¶n lý vµ lµm viÖc víi b¶ng d÷ liÖu
4.4. NhËp d÷ liÖu

(9 tiÕt)

PhÇn 5. X©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò
5.1. Giíi thiÖu chung vÒ b¶n ®å chuyªn ®Ò
5.2. C¸c ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å chuyªn ®Ò trong Mapinfow
5.3. Sö dông chøc n¨ng Update Column víi c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò.

(6 tiÕt)

PhÇn 6. Lµm viÖc víi c¸c Layout
6.1. C¸ch t¹o mét trang Layout
6.2. Lµm viªc trong mét Layout
6.3. L−u cÊt Layout
6.4. §Æt tû lÖ b¶n ®å

(6 tiÕt)

PhÇn 7. In Ên vµ tæng kÕt kiÕn thøc
7.1. §Æt trang vµ in Ên
7.2. Tæng kÕt nh÷ng...
1
Híng dÉn sö dông phÇn mÒm Mapinfow
Sè tiÕt : 30 tiÕt (10 buæi)
Ngêi so¹n ®Ò c¬ng : ThS. NguyÔn HiÖu
Yªu cÇu kiÕn thøc
Tríc khi häc sö dông phÇn mÒm Mapinfow, sinh viªn cÇn ph¶i ®îc trang bÞ
nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tin häc ®¹i c¬ng, c¬ së viÔn th¸m vµ GIS, c¬ së b¶n ®å häc.
Môc ®Ých m«n häc
Gióp cho sinh viªn cã thÓ thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu, sö dông phÇn mÒm
Mapinfow ®Ó qu¶n lý d÷ liÖu, x©y dùng c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò vµ biªn tËp, tr×nh
bµy b¶n ®å.
S¶n phÈm cÇn ph¶i ®¹t ®îc cña mçi sinh viªn sau kho¸ häc lµ 1 b¶n ®å hµnh
chÝnh ®îc tr×nh bµy vµ biªn tËp hoµn chØnh kÌm theo 1 b¶n ®å chuyªn ®Ò.
Néi dung chi tiÕt
PhÇn 1. Giíi thiÖu chung (3 tiÕt)
1.1. Tæ chøc d÷ liÖu vµ b¶n ®å trong Mapinfow
1.2. ChuyÓn t¶i d÷ liÖu vµo Mapinfow
1.3. Qu¶n lý díi d¹ng c¸c líp th«ng tin
1.4. C¸c cöa sæ cña b¶n ®å, b¶ng d÷ liÖu vµ ®å thÞ trong Mapinfow
1.5. C¸c ®èi tîng b¶n ®å
1.6. C¸c thanh c«ng cô lµm viÖc
PhÇn 2.
NhËp d÷ liÖu nÒn vµ thiÕt kÕ c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (3 tiÕt)
2.1. Tæ chøc c¬ së d÷ liÖu cho b¶n ®å
2.2. Më d÷ liÖu ¶nh trong Mapinfow
2.3. G¸n c¬ së to¸n häc cho ¶nh
2.4. T¹o c¸c líp th«ng tin b¶n ®å
2.4.1. T¹o tõ menu chÝnh
2.4.2. T¹o tõ líp nh¸p (cosmetic layer)
2.5. Lµm viÖc víi c¸c líp th«ng tin b¶n ®å (Layer Control)
2.6. Lu cÊt d÷ liÖu
PhÇn 3.
VÏ vµ chØnh söa c¸c ®èi tîng trªn b¶n ®å (12 tiÕt)
3.1. C¸c c«ng cô vÏ vµ chØnh söa
3.2. VÏ c¸c ®èi tîng ®· ®îc ®Þnh d¹ng trong Mapinfow
3.3. VÏ c¸c ®èi tîng d¹ng ®iÓm
3.4. T¹o c¸c ®èi tîng d¹ng text
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
For Evaluation Only.
Tài liệu GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu GIS - Người đăng: Gió Cô Đơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu GIS 9 10 640