Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu học php cơ bản của athena

Được đăng lên bởi sangnguyen-2109
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 949 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ LẬP TRÌNH PHP & MYSQL
I.PHP là gì?
PHP là một ngôn ngữ lập trình kiểu script, chạy trên Server và trả về mã HTML cho trình duyệt. PHP gần
như ñã trở thành một ngôn ngữ lập trình Web rất phổ biến trên mạng hiện nay. PHP là chữ viết tắt của cụm từ
"PHP Hypertext Preprocessor", tạm dịch là ngôn ngữ tiền xử lí các siêu văn bản. Các mã lệnh PHP ñược nhúng
vào các trang web, các trang này thường có phần mở rộng là .php, .php3, .php4. Khi client gởi yêu cầu "cần tải
các trang này về" ñến web server, ñầu tiên web server sẽ phân tích và thi hành các mã lệnh PHP ñược nhúng
trong, sau ñó trả về một trang web kết quả ñã ñược xử lí cho client.
Bạn có thể hỏi, tại sau có nhiều tuỳ chọn như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta lại
chọn PHP? Và câu trả lời là: bởi nó là một ngôn ngữ rất dễ dùng, dễ học, cú pháp lệnh ñơn giản, các biến không
cần phải khai báo trước khi dùng, tự ñộng ép kiểu(typecast), chạy nhanh, tập hàm built-in rất phong phú, có mã
nguồn mở…

II.Các cách làm việc với PHP:
Có 4 cách ñể dùng PHP:
i.
ii.
iii.

iv.

<? echo ("this is the simplest, an SGML processing instruction\n"); ?>
<?php echo("if you want to serve XML documents, do like this\n"); ?>
<script language="php"> to have a U.
echo ("some editors don't like processing instructions");
</script>
<% echo ("You may optionally use ASP-style tags"); %>
<%= $variable; # This is a shortcut for "<%echo .." %>

Cách i chỉ có thể sử dụng nếu những tag ngắn ñược cho phép sử dụng. Có thể sửa short_open_tag trong
cấu hình của php hoặc biên dịch file .php với lựa chọn cho phép dùng các tag ngắn.
Tương tự như vậy, cách thứ iv chỉ có tác dụng nếu asp_tag ñược ñặt trong file cấu hình của PHP.

III.Các kiểu dữ liệu:
PHP hỗ trợ tám kiểu dữ liệu nguyên thuỷ. Bốn kiểu thông thường là: boolean, integer, floating-point
number(float), string. Hai kiểu phức tạp là: mảng( array) và ñối tượng ( object). Và cuối cùng là hai kiểu ñặc
biệt : resource và NULL. Loại dữ liệu của biến thông thường không ñược gán bởi người lập trình mà ñược quyết
ñịnh tại thời gian chạy của PHP, phụ thuộc vào ngữ cảnh mà biến ñược dùng.
1. Boolean: ñây là kiểu ñơn giản nhất. Một kiểu boolean biểu thị một giá trị thật. Nó có thể là TRUE
hay FALSE.
Cú pháp: ñể chỉ ñịnh một giá trị boolean, có thể sử dụng từ khoá TRUE hay là FALSE. Cả hai ñều
không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
Ví dụ:
$foo=True; // gán giá trị TRUE cho biến $foo.
ðể có thể chuyển một giá trị sang kiểu boolean, chúng ta có thể dùng (bool) hay (...
http://Athena.edu.vn/forum - Tài liu hướng dn hc lp trình web, lp trình ng dng vi PHP & My SQL -
1
TÀI LIỆUỚNG DẪN VỀ LẬP TRÌNH PHP & MYSQL
I.PHP là gì?
PHP là mt ngôn ng lp trình kiu script, chy trên Server và tr v mã HTML cho trình duyt. PHP gn
như ñã tr thành mt ngôn ng lp trình Web rt ph biến trên mng hin nay. PHP là ch viết tt ca cm t
"PHP Hypertext Preprocessor", tm dch là ngôn ng tin x lí các siêu văn bn. Các mã lnh PHP ñược nhúng
vào các trang web, các trang này thường có phn m rng là .php, .php3, .php4. Khi client gi yêu cu "cn ti
các trang này v" ñến web server, ñu tiên web server s phân tích và thi hành các mã lnh PHP ñược nhúng
trong, sau ñó tr v mt trang web kết qu ñã ñược x lí cho client.
Bn có th hi, ti sau có nhiu tu chn như ASP, Cold Fusion, Perl, Java, Python nhưng chúng ta li
chn PHP? Và câu tr li là: bi nó là mt ngôn ng rt d dùng, d hc, cú pháp lnh ñơn gin, các biến không
cn phi khai báo trước khi dùng, t ñộng ép kiu(typecast), chy nhanh, tp hàm built-in rt phong phú, có mã
ngun m
II.Các cách làm vic vi PHP:
Có 4 cách ñể dùng PHP:
i. <? echo ("this is the simplest, an SGML processing instruction\n"); ?>
ii. <?php echo("if you want to serve XML documents, do like this\n"); ?>
iii. <script language="php"> to have a U.
echo ("some editors don't like processing instructions");
</script>
iv. <% echo ("You may optionally use ASP-style tags"); %>
<%= $variable; # This is a shortcut for "<%echo .." %>
Cách i ch có th s dng nếu nhng tag ngn ñược cho phép s dng. Có th sa short_open_tag trong
cu hình ca php hoc biên dch file .php vi la chn cho phép dùng các tag ngn.
Tương t như vy, cách th iv ch có tác dng nếu asp_tag ñược ñặt trong file cu hình ca PHP.
III.Các kiu d liu:
PHP h tr tám kiu d liu nguyên thu. Bn kiu thông thường là: boolean, integer, floating-point
number(float), string. Hai kiu phc tp là: mng( array) và ñối tượng ( object). Và cui cùng là hai kiu ñc
bit : resourceNULL. Loi d liu ca biến thông thường không ñược gán bi người lp trình mà ñược quyết
ñịnh ti thi gian chy ca PHP, ph thuc vào ng cnh mà biến ñược dùng.
1. Boolean: ñây là kiu ñơn gin nht. Mt kiu boolean biu th mt giá tr tht. Nó có thTRUE
hay FALSE.
Cú pháp: ñể ch ñịnh mt giá tr boolean, có th s dng t khoá TRUE hay là FALSE. C hai ñều
không phân bit ch hoa hay ch thường.
Ví d:
$foo=True; // gán giá tr TRUE cho biến $foo.
ðể có th chuyn mt giá tr sang kiu boolean, chúng ta có th dùng (bool) hay (boolean). Tuy nhiên
trong hu hết các trường hp bn không cn phi s dng vic ép kiu này, bi giá tr s ñược t ñộng chuyn nếu
nó là mt toán t, hàm hay là cu trúc ñiu khin ñòi hi mt tham s kiu boolean.
Chú ý: -1 ñược xem là TRUE, ging như các giá tr khác 0 khác ( bt k là s dương hay âm).
2. Integer: là mt tp hp bao gm các s {...,-2,-1,0,1,2,...}.
Tài liệu học php cơ bản của athena - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu học php cơ bản của athena - Người đăng: sangnguyen-2109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tài liệu học php cơ bản của athena 9 10 809