Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu HTML, DHTML và JAVASC

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU
HTML, DHTML VÀ JAVASCRIPT

HA NOI 9/2008

TÀI LIỆU DÀNH CHO KHÓA HỌC

CƠ BẢN VỀ HTML, JAVASCRIPT, CSS VÀ ASP
 Tài liệu này chứa những gì? Tài liệu này chứa một số bài tập kèm giải thích nội
dung kiến thức liên quan đến kỹ thuật lập trình Web cơ bản phía Client, bao gồm:

Phần A
Chương 0: Tạo các phần tử HTML.
Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript.
Chương II: Sử dụng các lớp (đối tượng) xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học.
Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript
Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS
Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)
Chương VI: Nội dung động và định vị động

 Ai nên đọc tài liệu này

Là Sinh viên, giáo viên hoặc những người cần có kiến thức về lập trình Web.

 Cần có những kiến thức gì trước khi đọc tài liệu này?
Cần có kiến thức cơ bản về lập trình nói chung.

 Giáo trình lý thuyết
-

HTML, DHTML & JavaScript của Aptech worldwide

 Các trang web nên ghé thăm
-


Search với từ khóa Java Script tutorial; Java script Introduction

2

MỤC LỤC
Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản..................................................................4
1. Cú pháp chung:.................................................................................................................. 4
2. Tạo một số phần tử cơ bản.................................................................................................4
Chương I: Bài tập cơ bản về JavaScript..................................................................... 6
Chương II: Sử dụng các lớp xử lý Chuỗi, Ngày tháng, Toán học..................... 9
Chương III: Xử lý sự kiện trong trang HTML với JavaScript........................... 17
Chương IV: Định dạng các phần tử HTML bằng CSS.......................................... 26
Chương V: Tạo và xử lý các tầng (Layer)................................................................ 36
Chương VI: Nội dung động và định vị động........................................................... 42

3

Chương 0: Tạo các phần tử HTML cơ bản.
Mục tiêu: Kết thúc chương này, người học có thể
 Tạo các phần tử HTML cơ bản bằng cách code trực tiếp
 Dùng Notepad tạo một trang web chứa các phần tử HTML
Nội dung
Giới thiệu
Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo
tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện
này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn
toàn thủ công (Code ...
TÀI LIỆU
HTML, DHTML JAVASCRIPT
HA NOI 9/2008
Tài liệu HTML, DHTML và JAVASC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu HTML, DHTML và JAVASC - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tài liệu HTML, DHTML và JAVASC 9 10 8