Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần 4 - Phân tích hệ thống - TTTH ĐHKHTN TP.HCM

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 2133 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn

TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
NGAØNH LAÄP TRÌNH
Hoïc phaàn 4
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG

Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_HDGD_PTHT
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 06/04

Taøi lieäu giaûng daïy

Muïc luïc
Muïc luïc .............................................................................................................1
GIÔÙI THIEÄU .........................................................................................................4
GIAÙO TRÌNH LYÙ THUYEÁT .........................................................................................5
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ............................................................................................5
HÖÔÙNG DAÃN PHAÀN LYÙ THUYEÁT.................................................................................6
Baøi 1 TOÅNG QUAN VEÀ TRIEÅN KHAI ÖÙNG DUÏNG TIN HOÏC (UDTH).........................................6
I.

II.

Phaân loaïi caùc UDTH ............................................................................................................. 7
I.1.

Phaân loaïi theo laõnh vöïc aùp duïng ................................................................................. 7

I.2.

Phaân loaïi theo qui moâ veà soá ngöôøi tham gia vaø thôøi gian trieån khai............................. 7

Phöông phaùp trieån khai döïa theo moâ hình thaùc nöôùc ........................................................... 8
II.1. Giai ñoaïn khaûo saùt ....................................................................................................... 9
II.2. Giai ñoaïn phaân tích ...................................................................................................... 9
II.3. Giai ñoaïn thieát keá ....................................................................................................... 10
II.4. Giai ñoaïn laäp trình – kieåm thöû .................................................................................... 11

Baøi 2 KHAÛO SAÙT UDTH ......................................................................................... 13
I.

II.

Khaûo saùt thöïc teá ................................................................................................................. 14
I.1.

Noäi dung thöïc hieän ....................................................................................................
TRUNG TAÂM TIN HOÏC - ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN TP. HCM
227 Nguyeãn Vaên Cöø – Quaän 5 – Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 8351056 – Fax 8324466 – Email: ttth@hcmuns.edu.vn
Maõ taøi lieäu: DT_NCM_LT_HDGD_PTHT
Phieân baûn 1.1 – Thaùng 06/04
TAØI LIEÄU HÖÔÙNG DAÃN GIAÛNG DAÏY
CHÖÔNG TRÌNH KYÕ THUAÄT VIEÂN
NGAØNH LAÄP TRÌNH
Hoïc phaàn 4
PHAÂN TÍCH HEÄ THOÁNG
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần 4 - Phân tích hệ thống - TTTH ĐHKHTN TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần 4 - Phân tích hệ thống - TTTH ĐHKHTN TP.HCM - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy học phần 4 - Phân tích hệ thống - TTTH ĐHKHTN TP.HCM 9 10 547