Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hướng dẫn học mapping ofice

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office

Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation
Ch−¬ng nµy cung cÊp mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷
liÖu trong MicroStation vµ h−íng dÉn thùc hµnh mét sè c¸c thao t¸c c¬ b¶n
khi lµm viÖc víi MicroStation, bao gåm:
•

Lµm viÖc víi c¸c Design file.

•

CÊu tróc cña mét Design file.

•

§èi t−îng ®å häa.

•

Thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh.

•

C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét.

•

C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap).

•

Sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation.

C¸c thao t¸c khi lµm viÖc víi MicroStation sÏ ®−îc tr×nh bµy trªn c¬ së
kh¸i qu¸t, mang tÝnh chÊt chØ dÉn, trao ®æi víi môc ®Ých võa gióp ng−êi
thao t¸c lµm quen dÔ dµng, võa khuyÕn khÝch, ®ßi hái ng−êi thao t¸c tù t×m
hiÓu thªm nh÷ng c¸ch, h−íng kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÆp
ph¶i, vµ tõ ®ã tÝch lòy nh÷ng kinh nghiÖm hoÆc ph¸t hiÖn ra con ®−êng tíi
®Ých ng¾n nhÊt.

Lµm viÖc víi c¸c Design File.
File d÷ liÖu cña MicroStation gäi lµ Design file. MicroStation chØ cho phÐp
ng−êi sö dông më vµ lµm viÖc víi mét Design file t¹i mét thêi ®iÓm. File
nµy gäi lµ Active Design File.
NÕu tiÕn hµnh më mét Design file trong khi ®∙ cã mét Design file kh¸c
®ang më s½n, MicroStation sÏ tù ®éng ®ãng file ®Çu tiªn l¹i. Tuy nhiªn, cã
mét chøc n¨ng kh¸c cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ xem (tham kh¶o) néi
dung cña c¸c Design file kh¸c b»ng c¸ch më c¸c file DGN ®ã d−íi d¹ng
c¸c file tham kh¶o (File/Reference /Attach).
Mét Design file trong MicroStation ®−îc t¹o b»ng c¸ch copy mét file
chuÈn gäi lµ Seed File.
Chó ý: Lu«n lu«n quan s¸t trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation trong tÊt c¶
c¸c qu¸ tr×nh thao t¸c, lµm viÖc víi hÖ thèng phÇn mÒm Mapping Office,
bëi v× t¹i ®ã, phÇn mÒm lu«n ®−a ra c¸c lêi th«ng b¸o h−íng dÉn cho ng−êi
sö dông hoµn thµnh thao t¸c.

. C¸ch t¹o Design file
1. Khëi ®éng MicroStation
Manager.

→ xuÊt hiÖn hép tho¹i MicroStation

2. Trong hép tho¹i nµy chän menu File → chän New (HoÆc cã thÓ bÊm tæ
hîp phÝm Ctrl + N ) → xuÊt hiÖn tiÕp hép tho¹i Create Design File.

&‚Q EQ Y¬ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ.

17

H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office

3. Chän æ ®Üa, th− môc sÏ chøa file Design míi t¹o ra b»ng c¸ch bÊm vµo
phÝm Drives.
4. Gâ tªn file cÇn t¹o míi vµo cöa sæ Files : vÝ dô
Study
(ChØ cÇn gâ vµo phÇn tªn file, cßn phÇn më réng .dgn sÏ ®−îc t¹o ra
theo mÆc ®Þnh)
Hép tho¹i t¹o míi file design:

5. Chän Seed file b»ng c¸ch bÊm vµo nót S...
Híng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office
&QEQY¬SK¡QP¬P0LFUR6WDWLRQ.
17
Ch¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation
Ch¬ng nµy cung cÊp mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷
liÖu trong MicroStation vµ híng dÉn thùc hµnh mét sè c¸c thao t¸c c¬ b¶n
khi lµm viÖc víi MicroStation, bao gåm:
Lµm viÖc víi c¸c Design file.
CÊu tróc cña mét Design file.
§èi tîng ®å häa.
Thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh.
C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét.
C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap).
Sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation.
C¸c thao t¸c khi lµm viÖc víi MicroStation sÏ ®îc tr×nh bµy trªn c¬ së
kh¸i qu¸t, mang tÝnh chÊt chØ dÉn, trao ®æi víi môc ®Ých võa gióp ngêi
thao t¸c lµm quen dÔ dµng, võa khuyÕn khÝch, ®ßi hái ngêi thao t¸c tù t×m
hiÓu thªm nh÷ng c¸ch, híng kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÆp
ph¶i, vµ tõ ®ã tÝch lòy nh÷ng kinh nghiÖm hoÆc ph¸t hiÖn ra con ®êng tíi
®Ých ng¾n nhÊt.
Lµm viÖc víi c¸c Design File.
File d÷ liÖu cña MicroStation gäi lµ Design file. MicroStation chØ cho phÐp
ngêi sö dông më vµ lµm viÖc víi mét Design file t¹i mét thêi ®iÓm. File
nµy gäi lµ Active Design File.
NÕu tiÕn hµnh më mét Design file trong khi ® cã mét Design file kh¸c
®ang më s½n, MicroStation sÏ tù ®éng ®ãng file ®Çu tiªn l¹i. Tuy nhiªn,
mét chøc n¨ng kh¸c cho phÐp ngêi sö dông cã thÓ xem (tham kh¶o) néi
dung cña c¸c Design file kh¸c b»ng c¸ch më c¸c file DGN ®ã díi d¹ng
c¸c file tham kh¶o (File/Reference /Attach).
Mét Design file trong MicroStation ®îc t¹o b»ng c¸ch copy mét file
chuÈn gäi lµ Seed File.
Chó ý: Lu«n lu«n quan s¸t trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation trong tÊt c¶
c¸c qu¸ tr×nh thao t¸c, lµm viÖc víi hÖ thèng phÇn mÒm Mapping Office,
bëi v× t¹i ®ã, phÇn mÒm lu«n ®a ra c¸c lêi th«ng b¸o híng dÉn cho ngêi
sö dông hoµn thµnh thao t¸c.
.
..
. C¸ch t¹o Design file
1. Khëi ®éng MicroStation xuÊt hiÖn hép tho¹i MicroStation
Manager.
2. Trong hép tho¹i nµy chän menu File chän New (HoÆc cã thÓ bÊm tæ
hîp phÝm Ctrl + N ) xuÊt hiÖn tiÕp hép tho¹i Create Design File.
tài liệu hướng dẫn học mapping ofice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hướng dẫn học mapping ofice - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tài liệu hướng dẫn học mapping ofice 9 10 706