Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn học mapping ofice

Được đăng lên bởi Trần Văn Bình
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PhÇn më ®Çu
§Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c
nguån th«ng tin quan träng ®îc lu tr÷ díi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy,
phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping
Office cña hng Intergraph, ngêi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ
nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ngêi biªn
so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®îc nh÷ng ngêi míi lµm quen vµ sö
dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña
m×nh.
PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ:
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ngêi sö dông cÇn cã.
3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch.
4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt.
1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng.
§Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o
nh÷ng yªu cÇu sau:
VÒ hÖ ®iÒu hµnh:
HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau.
VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng:
CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh sau:
Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn.
Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn.
È ®Üa cøng cã dung lîng tèi thiÓu 1.2 Gb.
È ®Üa CD ROM.
Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True
Color.
C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt:
MicroStation.
Irasb.
I/Geovec.
Mrf Clean
Mrf Flag.
Iplot Client.
C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn
mÒm MGE (Modular GIS Environment)
Tài liệu hướng dẫn học mapping ofice - Trang 2
Tài liệu hướng dẫn học mapping ofice - Người đăng: Trần Văn Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn học mapping ofice 9 10 574