Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap

Được đăng lên bởi Đỗ Mai
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 628 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ARCGIS 9.x
VERSION: 1.0

Tài liệu được lập bởi:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap

1

2

3

4

5

Phiên bản 1.0

Giới thiệu ArcMap ...................................................................................................... 5
1.1
Các khái niệm cơ bản trong ArcMap .................................................................. 5
1.2
Khởi động ArcMap ............................................................................................. 6
1.3
Mở bản đồ ........................................................................................................... 8
1.4
Table of contents (TOC) ..................................................................................... 9
1.5
Data View và Layout View............................................................................... 10
1.6
Xem bản đồ ....................................................................................................... 11
1.7
Sử dụng Bookmarks .......................................................................................... 12
1.8
Cửa sổ phóng đại và cửa sổ tổng quát............................................................... 14
1.9
Tìm kiếm thông tin trên bản đồ......................................................................... 15
Tạo bản đồ................................................................................................................. 20
2.1
Tạo bản đồ......................................................................................................... 20
2.2
Thêm dữ liệu kiểu Coverage, Shapefile, Geodatabase...................................... 23
2.3
Thêm bản vẽ CAD............................................................................................. 23
2.4
Đăng ký tọa độ cho file CAD............................................................................ 24
2.5
Thêm dữ liệu bề mặt (TIN) ............................................................................... 27
2.6
Thêm dữ liệu dạng tọa độ X,Y vào bản đồ ....................................................... 27
2.7
Hệ trục tọa độ .................................................................................................... 28
Quản lý các layer....................................................................................................... 30
3.1
Thay đổi dòng mô tả layer................................................................................. 32
3.2
Copy layer .....................................................................
ARCGIS 9.x
VERSION: 1.0
Tài liệu được lập bởi:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap - Người đăng: Đỗ Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap 9 10 447